AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

Aktın növü: MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI
Qəbul edildiyi tarix: 09.12.2011
Qeydiyyat nömrəsi: 15/50
Adı: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən normativ xarakterli aktların hazırlanması və qəbul edilməsi qaydalarının təsdiq edilməsinə dair
Rəsmi dərc edildiyi mənbə: ״Azərbaycan״ qəzeti № 273
Qüvvəyə minmə tarixi: 10.12.2011
Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu: 010.110.000
Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi: 22201112091550
Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix: 22.12.2011


Normativ hquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 fevral 2011-ci il tarixli 384 №li Fərmanının 3-c bəndinə əsasən Mərkəzi Seki Komissiyasına səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi normativ xarakterli aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydalarının Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla məyyən edilməsi tvsiyə edilmişdir.

Bununla əlaqədar olaraq, mvafiq qaydaların layihəsi Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi ilə işi qaydasında razılaşdırıldığından hazırlanmış layihə Mərkəzi Seki Komissiyası tərəfindən təsdiq edilməli və Normativ hquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 fevral 2011-ci il tarixli Fərmanının 3-c bəndinin z səlahiyyətləri daxilində icra edilməsi n Ədliyyə Nazirliyinə gndərilməlidir.

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seki Komissiyası yuxarıda qeyd edilənləri əsas gtrərək, Azərbaycan Respublikası Seki Məcəlləsinin 19.4-c, 19.14-c, 28.2-ci və 28.4-c maddələrinə uyğun olaraq qərara alır :

1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seki Komissiyası tərəfindən normativ xarakterli aktların hazırlanması və qəbul edilməsi Qaydaları təsdiq edilsin.

2. Həmin Qaydalar Normativ hquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 fevral 2011-ci il tarixli Fərmanının 3-c bəndinin z səlahiyyətləri daxilində icra edilməsi n Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə gndərilsin.

3. Qərar dərc edildiyi gndən qvvəyə minir.

 

 

 

Sədr

Məzahir Pənahov

Katib

Arifə Muxtarova

Katib

Mikayıl Rəhimov

 


Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seki

Komissiyasının 09 dekabr 2011-ci il tarixli

15/50 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seki Komissiyası tərəfindən normativ xarakterli aktların hazırlanması və qəbul edilməsi

QAYDALARI

 

1. mumi mddəalar

 

1.1. Bu Qaydalar Normativ hquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 16 fevral tarixli 384 nmrəli Fərmanının 3-c hissəsinin icrası məqsədi ilə hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seki Komissiyasının (bundan sonra - Komissiya) normativ xarakterli aktlarının (bundan sonra - Komissiyanın aktları) hazırlanması və qəbul edilməsi qaydalarını məyyən edir.

1.2. Komissiyanın aktları Komissiya tərəfindən qəbul edilmiş, məhdud subyektlər dairəsi n məcburi davranış qaydalarını əks etdirən və dəfələrlə tətbiq olunmaq n nəzərdə tutulan rəsmi sənəddir.

1.3. Normativ hquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun (bundan sonra Konstitusiya Qanunu) 4.1.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, Komissiyanın aktları qərarlar, təlimatlar və izahlar formasında qəbul edilir.

1.4. Komissiyanın aktları Konstitusiya Qanununun 4.3-c maddəsinə uyğun olaraq, normativ hquqi akt əsasında qəbul edilməlidir və onun mvafiq normasına istinad etməlidir.

1.5. Konstitusiya Qanununun 4.4-c maddəsinə uyğun olaraq, Komissiyanın aktları Azərbaycan Respublikasının normativ hquqi aktları ilə ziddiyyət təşkil edə bilməz.

1.6. Konstitusiya Qanununun 4.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, Komissiyanın aktları icra olunmamasına grə məsuliyyət məyyən edə bilməz.

1.7. Bu Qaydalar Komissiyanın konkret (birdəfəlik) təşkilati, nəzarət və ya sərəncamverici tədbirlərin həyata keirilməsi məqsədi ilə qəbul edilən və ya digər birdəfəlik tətbiq halları n nəzərdə tutulan aktlarına tətbiq edilmir.

2. Komissiya aktlarının hazırlanması

2.1. Komissiyanın aktları Konstitusiya Qanununun 50-ci maddəsinin və Azərbaycan Respublikası Seki Məcəlləsinin tələblərinə uyğun hazırlanır.

2.2. Komissiya aktların layihəsini aidiyyəti struktur blmələrinin iştirakı ilə mstəqil surətdə hazırlaya və ya layihənin hazırlanmasına mvafiq mtəxəssisləri cəlb edə, bunun n xsusi yaradılmış işi qruplarına tapşırıq verə bilər.

2.3. Konstitusiya Qanununun 45.3-c maddəsinə əsasən Komissiyanın aktlarının layihələri Komissiya Katibliyinin Hquq şbəsinin mtləq iştirakı ilə hazırlanır.

2.4. Konstitusiya Qanununun 46.1-ci maddəsinə uyğun olaraq, Komissiyanın aktlarının layihələrinin razılaşdırılması qanunvericiliklə məcburi olduqda, habelə Komissiyanın aktında digər dvlət orqanları ilə bağlı mddəalar olduqda, layihə həmin dvlət orqanları ilə razılaşdırılmalıdır.

 

3. Komissiya aktlarının qəbul edilməsi

3.1. Komissiyanın aktları Komissiyanın iclasında Seki Məcəlləsinin 28.2-ci və 19.14-c maddələrində nəzərdə tutulmuş qaydada qəbul edilir və imzalanır.

3.2. Komissiyanın aktları Azərbaycan Respublikasının Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edilmək məqsədi ilə həmin aktların qəbul edildiyi gndən gn keənədək Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə gndərilir.

3.3. Komissiyanın aktları, həmin aktlarda onların qvvəyə minməsinin daha gec mddəti nəzərdə tutulmadıqda, Dvlət Reyestrinin elektron variantında dərc edildiyi gndən qvvəyə minir.

3.4. Zəruri hallarda, o cmlədən yeni hquqi aktın qəbul edilməsi ilə əlaqədar olaraq, Komissiya qvvədə olan aktlarında mvafiq dəyişikliklər edir. Komissiya aktlarının yeni qəbul edilmiş hquqi akta uyğunlaşdırılması zərurəti olmadıqda, Komissiya Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə mvafiq məlumat verir.

4. Yekun mddəa

Komissiya aktlarının rəsmiləşdirilməsi, dərc edilməsi, qvvədə olması, şərh edilməsi və sistemləşdirilməsi ilə bağlı digər məsələlər Konstitusiya Qanununa və Azərbaycan Respublikasının Seki Məcəlləsinə uyğun olaraq tənzimlənir.

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 

1.      Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seki Komissiyasının 09 iyul 2012-ci il tarixli 3/10 nmrəli Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 22201207090310, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 12 iyul 2012-ci il)