AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı

Qəbul edildiyi tarix

28.11.2011

Qeydiyyat nömrəsi

05

Adı

“Depozitar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Standartları”nın təsdiq edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

06.12.2011

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

010.180.030

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

15201111280005

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

05.12.2011

 

 

“Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə əlavələrin və dəyişikliklərin edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 29 mart tarixli 44 nömrəli Fərmanını və 2009-cu il 5 mart tarixli 70 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi haqqında” Əsasnaməni rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

QƏRARA ALIR:

1. “Depozitar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi” Standartları təsdiq edilsin (Əlavə olunur).[1]

2. Lisenziyalaşdırma və nəzarət şöbəsinə (A.Əhmədov) tapşırılsın ki, bu Qərardan irəli gələn məsələləri həll etsin.

3. Hüquq şöbəsinə (K.Babayev) tapşırılsın ki, bu Standartları 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.

4. Ümumi şöbəyə (K.Abbasova) tapşırılsın ki, QKDK-nın aparatının və QKDK-nın Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsinin bu Qərarla tanış olmalarını təmin etsin.

5. QKDK sədrinin 23 dekabr 2010-cu il tarixli 301 nömrəli Əmri ilə təsdiq edilmiş “Depozitar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi” Standartları ləğv edilsin.

6. Bu Qərarın icrasına nəzarət sədr müavini İlqar Muradova həvalə edilsin.

 

Sədr                                                                                                                                        R.Aslanlı

 “Təsdiq edilmişdir”

 

Azərbaycan Respublikasının

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

Qərar ¹ 05

“28” noyabr 2011-ci il

Sədr

_____________________

R.Aslanlı

 

 

Depozitar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Standartları

 

1.             Ümumi müddəalar

1.1.                                  Bu Standartlar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 5 mart tarixli 70 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi haqqında” Əsasnaməyə müvafiq olaraq hazırlanmışdır.

1.2.                                  Bu Standartlar depozitar fəaliyyətin həyata keçirilməsi qaydalarını tənzimləyir.

1.3.                                  Qiymətli kağızlar bazarının depozitar fəaliyyətini həyata keçirən peşəkar iştirakçıları bu Standartların tələblərinə uyğun olan daxili standartlarını qəbul etməlidirlər.

2.             Depozitar fəaliyyəti

2.1.       Depozitar fəaliyyəti – qiymətli kağızların saxlanması və onlara hüquqların, habelə öhdəliklərlə yüklənməsi faktlarının uçotu və təsdiq edilməsi üzrə xidmətlərin göstərilməsi üzrə peşəkar fəaliyyətdir.

2.2.       Depozitarın əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

2.2.1.               qiymətli kağızların saxlanması;

2.2.2.               qiymətli kağızları onların növlərinə, kateqoriyalarına, formalarına, miqdarına və saxlanma yerlərinə görə uçotunun aparılması;

2.2.3.               qiymətli kağızlara hüquqların uçotunun aparılması;

2.2.4.               qiymətli kağızlar üzrə əqdlərin qeydiyyatı və onların uçotunun aparılması;

2.2.5.               qiymətli kağızların öhdəliklərlə yüklənməsi hallarının uçotunun aparılması;

2.2.6.               depo hesablarının vəziyyətində dəyişikliklər edilməsi üçün əsas olan bütün ilkin sənədlərin saxlanılması;

2.2.7.                hüquq sahiblərinə depo hesabından çıxarışların təqdim edilməsi;

2.2.8.               qiymətli kağız sahiblərinə onlara məxsus qiymətli kağızların sertifikatının təqdim edilməsi;

2.2.9.               qiymətli kağız sertifikatlarının həqiqiliyinin yoxlanması;

2.2.10.           depozitarın qiymətli kağız sahiblərinin reyestrində nominal saxlayıcı kimi qeydə alınması;

2.2.11.           müxbir hesablar üzrə qalıqların müntəzəm olaraq üzləşdirilməsi və eyniləşdirməsi;

2.2.12.           depo hesablarının aparılması sistemində olan məlumatları və sənədləri hüquq sahiblərinə və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş həddə və qaydada buna səlahiyyəti çatan orqanlara təqdim edilməsi;

2.2.13.           emitentin müvafiq orqanlarının (səhmdarların ümumi yığıncağı və s.) qərarlarına əsasən depozitarda uçotu aparılan qiymətli kağızlar və depo hesabları üzrə qlobal əməliyyatların (birləşdirmə, konvertasiya, xırdalanma və s.) aparılması;

2.2.14.           emitentin tapşırığı ilə korporativ hərəkətlər barədə məlumatları (yığıncaqların keçirilməsi, dividendlərin verilməsi və s.) qiymətli kağız sahiblərinə və onların səlahiyyətli nümayəndələrinə çatdırılması və icra edilməsi;

2.2.15.           depo hesabları üzrə məlumatların qanunvericiliklə müəyyən edilmiş həcmdə məxfiliyinin təmin edilməsi;

2.2.16.           depozitarda saxlanılan qiymətli kağızların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi.

2.3.       Depozitarın aşağıdakılara hüququ yoxdur:

2.3.1.           hüquq sahibi ilə depozitar arasındakı müqavilədə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, hüquq sahibinin qiymətli kağızlarına dair sərəncam vermək və onları idarə etmək;

2.3.2.           hüquq sahibinin qiymətli kağızlarından öz öhdəliklərinin və ya üçüncü şəxslərin öhdəliklərinin təminatı kimi istifadə etmək;

2.3.3.           qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, hüquq sahibinin hesabı barədə məlumatları açıqlamaq.

3.             Depozitar müqaviləsi

3.1.            Depozitar xidmətlərinin göstərilməsi deponentlə depozitar arasında bağlanan müqavilə əsasında həyata keçirilir.

3.2.            Qiymətli kağızlarının bütün buraxılışının depozitarda saxlandığı zaman depozitar müqaviləsinin tərəfi kimi emitent çıxış edir. Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi zamanı yaradılmış səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin saxlanmasına dair depozitar müqaviləsi emitent ilə bağlanır. Bu halda emitentin qiymətli kağılarının sahibləri ilə eyni zamanda depozitar müqaviləsinin bağlanması tələb olunmur.

3.3.       Müqavilədə aşağıdakılar əks edilməlidir:

3.3.1.               deponentin və depozitarın rekvizitləri;

3.3.2.               xidmətlərin məzmunu;

3.3.3.               deponentləşdirilən qiymətli kağızların dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi;

3.3.4.               deponentləşdirilən qiymətli kağızların adı, növü, miqdarı, nominal dəyəri və s.;

3.3.5.               sənədli qiymətli kağızlar üçün - onların saxlanma üsulu (açıq və ya qapalı)

3.3.6.               tərəflərin hüquq və vəzifələri;

3.3.7.               xidmətlərin göstərilməsi və hesablaşma qaydaları;

3.3.8.               tərəflərin məsuliyyəti;

3.3.9.               müqavilənin qüvvədə olma müddəti.

3.4.            Müqavilə bağlanarkən deponent depozitara aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

3.4.1.          Hüquqi şəxslər üçün:

3.4.1.1.         hüquqi şəxsin nizamnaməsinin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;

3.4.1.2.         hüquqi şəxs kimi dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;

3.4.1.3.         hüquqi şəxsin rəhbər şəxsinin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd;

3.4.1.4.         hüquqi şəxsin bank rekvizitləri haqqında arayış;

3.4.1.5.         müqavilə deponentin rəhbər şəxsi tərəfindən imzalanmadıqda, vəkil edilmiş şəxsin adına müvafiq qaydada verilmiş vəkalətnamə və ya broker müqaviləsinin surəti;

3.4.1.6.         vergi ödəyicilərinin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti.

3.4.2.          Fiziki şəxslər üçün:

3.4.2.1.         şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;

3.4.2.2.         müqavilə deponent tərəfindən imzalanmadıqda vəkil edilmiş şəxsin adına müvafiq qaydada verilmiş vəkalətnamə və ya broker müqaviləsinin surəti.

3.4.3.           Depozitar müqaviləsinin tərəfi kimi emitent çıxış etdikdə depozitara aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

3.4.3.1.         emitentin nizamnaməsinin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;

3.4.3.2.         hüquqi şəxs kimi dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;

3.4.3.3.         emitentin digər təsis sənədlərinin surəti (dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı yaradılmış səhmdar cəmiyyətlər üzrə - səhmdar cəmiyyətinin yaradılması haqqında dövlət əmlakının satıcısının sərəncamının surəti);

3.4.3.4.         icra orqanının rəhbər şəxsinin vəzifəyə təyin olunması barədə sənədin surəti  (dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı yaradılmış səhmdar cəmiyyətlər üzrə - idarə heyəti sədrinin vəzifəsinə təyin edilməsi haqqında dövlət əmlakının satıcısının əmri);

3.4.3.5.         emitentin qiymətli kağızlarının emissiya prospektinin surəti (qiymətli kağızlarının emissiyası emissiya prospekt ilə müşayiət olunursa) və ya qiymətli kağızların emissiyası haqqında qərar;

3.4.3.6.         dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı yaradılmış səhmdar cəmiyyətlər üçün özəlləşdirmə planının surəti;

3.4.3.7.         qiymətli kağızların dövlət qeydiyyatına alınması barədə sənədin surəti;

3.4.3.8.         vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;

3.4.3.9.         emitentin bank rekvizitləri haqqında arayış;

3.4.3.10.      qiymətli kağız sahibləri və onların sahib olduqları qiymətli kağızların miqdarı haqqında sənədin surəti (dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı yaradılmış səhmdar cəmiyyətlər üzrə dövlət əmlakının satıcısı tərəfindən təqdim edilir).

3.4.4.           Depozitar müqaviləsinin bağlanması zamanı təqdim olunmuş sənədlərdə uyğunsuzluqlar aşkar olunduqda, depozitar digər sənədlərin deponent tərəfindən təqdim edilməsini tələb edir.

3.4.5.           Depozitar ilə emitent arasında bağlanmış müqaviləyə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada xitam verilir.

3.4.6.           Müqaviləyə xitam verildikdə sənədsiz qiymətli kağızların təhvil-təslim edilməsi üçün deponent və ya emitent 10 (on) gün ərzində yeni depozitarı müəyyən etməlidir. Qiymətli kağızlar sənədli formada olduqda yeni depozitarın  müəyyən olunması zəruri deyil.

3.4.7.           Depozitar fəaliyyətinə xitam verildikdə depozitar 3 (üç) iş günü ərzində bu barədə kütləvi informasiya vasitələrində elan verməli, reyestrsaxlayıcıları, deponentləri və  emitentləri xəbərdar etməli və onlara 30 (otuz) gün ərzində sahib olduqları qiymətli kağızları digər depozitara köçürülməsini təklif etməlidir.

3.4.8.           Depozitar fəaliyyətinə dair verilmiş lisenziya dayandırıldıqda, depozitar 3 (üç) iş günü ərzində bu barədə reyestrsaxlayıcıları,  deponentləri və emitentləri xəbərdar etməlidir.

3.4.9.           Depozitar fəaliyyətinə xitam verildikdə  reyestrin aparılması sistemində nominal saxlayıcı kimi qeydə alınmış depozitar  bu Standartların  3.4.7-ci bəndində verilmiş müddət bitdikdən sonra 30 (otuz) gün ərzində nominal saxlayıcısı olduğu deponentlər barədə məlumatları reyestrsaxlayıcıya təqdim etməlidir.

3.4.10.       Depozitar fəaliyyətinə xitam verildikdə  digər depozitarla müxbir münasibətlər qurmuş depozitar bu Standartların 3.4.7-ci bəndində verilmiş müddət bitdikdən sonra 30 (otuz) gün ərzində deponentlər barədə məlumatları qiymətli kağızları saxlayan depozitara təqdim etməlidir.

3.4.11.       Depozitar fəaliyyətinə dair verilmiş lisenziya dayandırıldıqda depozitar tərəfindən hesablardan çıxarışların verilməsi, sənədli qiymətli kağızların sahiblərə qaytarılması və ya onların digər depozitara köçürülməsi üzrə əməliyyatlardan başqa, bütün digər əməliyyatlar dayandırılır, daxil olmüş tapşırıqlar icra edilmir və səbəbləri barədə tapşırıq verənə məlumat verilir.

4.             Depozitarın uçot sistemi

4.1.       Depozitarın uçot sistemi – deponentləri identifikasiya edən və onların qiymətli kağızlara olan hüquqları barədə informasiyaları kağız və elektron daşıyıcılarda əks etdirən məlumatlar toplusudur.

4.2.       Deponentləri identifikasiya edən məlumatlar deponentlər tərəfindən depozitara anket formasında (dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı yaradılmış səhmdar cəmiyyətlərinin səhmdarları istisna olmaqla) təqdim olunur.

4.3.       Anket formaları aşağıdakılardan ibarətdir:

Emitentlər üçün – Forma ¹ D1/E;

Fiziki şəxslər üçün - Forma ¹D1/F;

Hüquqi şəxslər üçün - Forma ¹D1/H;

Hüquqi şəxs - depozitar üçün - Forma ¹D1/D.

4.4.       Anket göstəricilərində  dəyişiklik baş verdikdə, qeydə alınmış şəxs həmin dəyişiklik barədə depozitarı dərhal məlumatlandırmalıdır. Anket göstəricilərində dəyişikliklərin edilməsi barədə tapşırıq (dəyişikliyin məzmunu göstərilməklə) deponent tərəfindən verilir.

4.5.       Anket göstəricilərində dəyişikliklərin edilməsi zamanı depozitara aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

4.5.1.           deponent tərəfindən ərizə;

4.5.2.           şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd;

4.5.3.           göstəricilərin dəyişilməsini təsdiq edən sənədlərin surətləri;

4.5.4.           ərizəçi vəkil edilmiş şəxs olduqda – vəkalətnamə və ya broker müqaviləsinin surəti.

4.6.       Depozitar yeni göstəricilərlə yanaşı əvvəlki göstəricilər barədə məlumatları saxlamalıdır. Bu halda yeni anket tərtib edilir.

5.             Depozitarın uçot sistemində istifadə olunan hesablar

5.1.       Depozitarın uçot sistemində qiymətli kağızların uçotu ikili yazılar prinsipi əsasında aparılır:

5.1.1.           passiv depo hesabı - qiymətli kağızların sahibləri üzrə uçotu aparılan hesab;

5.1.2.           aktiv depo hesabı - qiymətli kağızların saxlandığı yer üzrə uçotu aparılan hesab.

5.2.       Depozitarın uçot sistemində passiv depo hesablarında uçotu aparılan qiymətli kağızların buraxılışlar üzrə ümumi miqdarı, aktiv depo hesablarında uçotu aparılan qiymətli kağızların həmin buraxılışlar üzrə miqdarına bərabər əks olunmalıdır.

5.3.       Depozitarın uçot sistemində aşağıdakı əsas passiv depo hesab növlərindən istifadə olunur:

5.3.1.                       şəxsi depo hesabı;

5.3.2.                       girovsaxlayıcı depo hesabı;

5.3.3.                       emissiya depo hesabı;

5.3.4.                       idarəçi depo hesabı;

5.3.5.                       LORO müxbir depo hesabı.

5.4.       Depozitarın uçot sistemində aşağıdakı əsas aktiv depo hesab növlərindən istifadə olunur:

5.4.1.                       xəzinə depo hesabı;

5.4.2.                       NOSTRO müxbir depo hesabı.

5.5.       Depozitar eyni zamanda reyestrsaxlayıcı peşəkar fəaliyyətini həyata keçirdikdə o, qiymətli kağız sahiblərinin reyestrini depo hesabları əsasında aparır.

5.6.       Depo hesablarının aparılması sistemində hər bir hesaba yalnız özünə məxsus və sistemdə təkrarlanmayan nömrə verilir. Bütün hesablar azı aşağıdakı 4 (dörd) bölmədən ibarətdir:

5.6.1.           əsas bölmə (deponentin hesabında olan və heç bir öhdəliklə yüklənməmiş qiymətli kağızların uçot bölməsi);

5.6.2.           girov bölməsi (deponentin hesabında olan və girov öhdəlikləri ilə yüklənmiş qiymətli kağızların üçot bölməsi);

5.6.3.           öhdəliklər bölməsi (dondurulmuş qiymətli kağızların uçot bölməsi);

5.6.4.           ticarət bölməsi (ticarətə çıxarılmış qiymətli kağızların uçotu bölməsi).

5.7.       Passiv depo hesabı olan Emissiya depo hesabı depozitarın uçot sistemində emitent üçün açılır. Emissiya depo hesabında aşağıdakı məlumatlar əks edilir:

5.7.1.               emitentin adı;

5.7.2.               qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyatı nömrəsi;

5.7.3.               qiymətli kağızların növü, buraxılış forması, miqdarı və nominal dəyəri;

5.7.4.               geri satın alınmış qiymətli kağızların miqdarı;

5.7.5.               yerləşdirilməmiş qiymətli kağızların miqdarı.

5.8.       Passiv depo hesabı olan Şəxsi depo hesabı depozitarın uçot sistemində qiymətli kağız sahibləri (deponentlər) üçün açılır. Şəxsi depo hesabında aşağıdakı məlumatlar əks edilir:

5.8.1.               deponentin adı;

5.8.2.                fiziki şəxslər üçün -  soyadı, adı, atasının adı, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin göstəriciləri;

5.8.3.                hüquqi şəxslər üçün - tam adı, dövlət qeydiyyat nömrəsi;

5.8.4.               emitentin adı;

5.8.5.               qiymətli kağız buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi;

5.8.6.               qiymətli kağızların növü, forması, miqdarı, nominal dəyəri.

5.9.            Passiv depo hesabı olan Girovsaxlayıcı depo hesabı depozitarın uçot sistemində qiymətli kağızların girova qoyulması hallarında girovsaxlayıcıya açılır. Girovsaxlayıcı depo hesabında aşağıdakı məlumatlar əks edilir:

5.9.1.               girovsaxlayıcının adı;

5.9.2.               fiziki şəxslər üçün -  soyadı, adı, atasının adı, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin göstəriciləri;

5.9.3.               hüquqi şəxslər üçün - tam adı, dövlət qeydiyyat nömrəsi;

5.9.4.               qiymətli kağız sahibinin adı;

5.9.5.               emitentin adı;

5.9.6.               qiymətli kağız buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi;

5.9.7.               girova qoyulmuş qiymətli kağızların növü, forması, miqdarı və nominal dəyəri;

5.9.8.               girovun dövlət qeydiyyat nomrəsi və tarixi.

5.10.        Passiv depo hesabı olan İdarəçi depo hesabı qiymətli kağızların idarə olunması üzrə peşəkar fəaliyyəti həyata keçirən şəxs üçün açılır. İdarəçi depo hesabında aşağıdakı məlumatlar əks olunur:

5.10.1.           idarəçinin adı;

5.10.2.           fiziki şəxslər üçün -  soyadı, adı, atasının adı, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin göstəriciləri;

5.10.3.           hüquqi şəxslər üçün - tam adı, dövlət qeydiyyat nömrəsi;

5.10.4.           emitentin adı;

5.10.5.           qiymətli kağız buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi;

5.10.6.           qiymətli kağızların növü, forması, miqdarı və nominal dəyəri.

5.11.        Passiv depo hesabı olan LORO müxbir depo hesabı qiymətli kağızları saxlayan depozitarda həmin qiymətli kağızlara olan hüquqların uçotunu aparan depozitar üçün açılır. LORO müxbir depo hesabının sahibi özünün uçot sistemində qiymətli kağızların saxlandığı yeri əks etdirən NOSTRO müxbir depo hesabını açmalıdır. LORO müxbir depo hesabında aşağıdakı məlumatlar əks olunur:

5.11.1.           müxbir depozitarın adı;

5.11.2.           emitentin adı;

5.11.3.           qiymətli kağız buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi;

5.11.4.           qiymətli kağızların növü, forması, miqdarı və nominal dəyəri.

5.12.        Aktiv depo hesabı olan Xəzinə depo hesabı qiymətli kağızları saxlayan depozitarda qiymətli kağızların hər bir buraxılış üzrə ümumi sayının uçotunun aparılması üçün açılır. Xəzinə depo hesabında aşağıdakı məlumatlar əks olunur:

5.12.1.           xəzinənin adı;

5.12.2.           emitentin adı;

5.12.3.           qiymətli kağız buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi;

5.12.4.           qiymətli kağızın növü, forması, ümumi miqdarı və nominal dəyəri.

5.13.        Aktiv depo hesabı olan NOSTRO depo hesabı qiymətli kağızlara olan hüquqların uçotunu aparan depozitarda, həmin qiymətli kağızları saxlayan və onların uçotunu LORO müxbir depo hesabında aparan depozitar üçün açılır. NOSTRO müxbir depo hesabında aşağıdakı məlumatlar əks olunur:

5.13.1.           qiymətli kağızları saxlayan depozitarın adı;

5.13.2.           emitentin adı;

5.13.3.           qiymətli kağız buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi;

5.13.4.           qiymətli kağızların növü, forması, ümumi miqdarı və nominal dəyəri.

6.             Depozitar əməliyyatları

6.1.            Depozitar əməliyyatlarının icrası üçün deponentlər aşağıdakı növ sərəncamlar verir:

6.1.1.                    Sərəncam (Forma ¹ D2/S1);

6.1.2.                    Sərəncam (Forma ¹ D2/S2);

6.1.3.                    Ötürücü sərəncam (Forma ¹ D2/ÖS);

6.1.4               Vərəsəlik üzrə sərəncam (Forma ¹ D2/VS);

6.1.5.             Girovötürücü sərəncam (Forma ¹ D2/GÖS);

6.1.6.             İdarəetmə üzrə sərəncam (Forma ¹ D2/ İS);

6.1.7.             Hesab üzrə sərəncam (Forma ¹ D2/HS).

6.2.            Qiymətli kağızlarla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı zamanı sənədlər tərəflər, onların vəkil edilmiş şəxsləri və ya broker tərəfindən təqdim olunur.

6.3.            Qiymətli kağızlarla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı zamanı tərəflər şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədi, hüquqi şəxsin adından çıxış edən şəxs isə əlavə olaraq səlahiyyətini təsdiq edən sənədi təqdim etməlidirlər.

6.4.            Ərizəçi vəkil edilmiş şəxs olduqda, depozitara vəkalətnamə və ya broker müqaviləsinin surətini və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi təqdim etməlidir.

6.5.            Qiymətli kağızlarla bağlanmış əqdlərin qeydiyyatını aparmaq məqsədi ilə depozitara təqdim olunmuş əqdlər broker vasitəsi ilə bağlanmadıqda və ya belə əqdlərdə tərəf müqabili diler olmadıqda, həmin əqdlər notarial qaydada təsdiq olunmalıdır.

6.6.            Deponent gələcəkdə alınacaq qiymətli kağızların onun hesabına köçürülməsinə razılığı barədə əvvəlcədən müddətli sərəncam (Forma ¹ D2/S1) verir.

6.7.            Qiymətli kağızların deponentləşdirilməsi qiymətli kağızların məsul saxlanmağa və depozitar uçotuna qəbulu üzrə əməliyyatdır:

6.7.1.           Sənədli qiymətli kağızların saxlanması açıq və ya qapalı üsulla həyata keçirir.

6.7.2.           Qiymətli kağızların açıq üsulla saxlanması - qiymətli kağızların onların növlərinə, miqdarına və saxlanma yerlərinə görə uçotunun aparılmasıdır.

6.7.3.           Qiymətli kağızların qapalı üsulla saxlanması - qiymətli kağızların onların növlərinə, miqdarına, saxlanma yerlərinə və individual identifikasiya əlamətlərinə (seriya, nömrə və s.) görə uçotunun aparılmasıdır.

6.7.4.           Sənədli qiymətli kağızların deponentləşdirilməsi zamanı onların həqiqiliyi depozitar tərəfindən yoxlanılır.

6.7.5.           Saxlanmağa qəbul edilən qiymətli kağızların həqiqiliyi şübhə doğurursa, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə (QKDK) dərhal məlumat verilməlidir.

6.7.6.           Sənədli qiymətli kağızların deponentləşdirilməsi zamanı deponentin iştirakı ilə müvafiq akt tərtib olunur.  Aktda qiymətli kağız barədə tam məlumat və saxlanma üsulu öz əksini tapmalıdır. Akt deponent və depozitarın məsul şəxsi tərəfindən imzalanmalıdır.

6.7.7.           Qiymətli kağızlar qapalı üsulla saxlanmağa qəbul edildikdə, aktda qiymətli kağızların bütün identifikasiya əlamətləri öz əksini tapmalıdır.

6.7.8.           Qiymətli kağızların deponentləşdirilməsi aşağıdakı sənədlər əsasında həyata keçirilir:

6.7.8.1.         hüquq sahibinin və ya brokerin sərəncamı  (Forma ¹ D2/S2);

6.7.8.2.         depo hesabı olmadıqda yeni depo hesabının açılması üçün sənədlər.

6.7.9.           Sənədsiz qiymətli kağızların deponentləşdirilməsi onların depozitara nominal saxlanmaya ötürülməsi yolu ilə həyata keçirildikdə, hüquq sahibi depozitarın məsul nümayəndəsi ilə birlikdə reyestrsaxlayıcıda müvafiq ötürücü sərəncamı imzalamalıdır. Depozitar reyestrdə qiymətli kağızların nominalsaxlayıcı hesabına ötürülməsi barədə təsdiqləyici sənədi alaraq onları depozitarın uçot sisteminə və huquq sahibi üçün açılmış depo  hesabına daxil etməlidir.

6.7.10.       Sənədsiz qiymətli kağızların deponentləşdirilməsi depozitarlararası köçürmə ilə həyata keçirildikdə, qiymətli kağızları deponentləşdirən depozitar depozitarlararası müxbir tapşırığı Milli Depozit Mərkəzinə (MDM) təqdim etməli, əməliyyatın icrası barədə təsdiqləyici sənədi MDM-dən aldıqdan sonra onları depozitarın uçot sisteminə və huquq sahibi üçün açılmış depo  hesabına daxil etməlidir.

6.7.11.       Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı yaradılmış səhmdar cəmiyyətlərin səhmlərinin deponentləşdirilməsi üçün dövlət əmlakının satıcısı depozitara aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

6.7.11.1.              güzəştli satışın (qapalı abunə yazılışının) yekun protokolu;

6.7.11.2.              ixtisaslaşdırılmış çek hərracının yekun protokolu;

6.7.11.3.              pullu hərracın yekun sənədi;

6.7.11.4.              investisiya və ya kommersiya müsabiqəsinin yekun sənədi;

6.7.11.5.              dövlət əmlakının digər üsullarla özəlləşdirilməsinin nəticələri haqqında yekun sənədlər.

6.8.            Qiymətli kağızların silinməsi qiymətli kağızların məsul saxlanmadan və depozitar uçotundan çıxarılması üzrə əməliyyatdır:

6.8.1. Sənədli qiymətli kağızların silinməsi zamanı deponentin iştirakı ilə akt tərtib olunur.  Aktda qiymətli kağız barədə tam məlumat öz əksini tapmalıdır. Akt deponent və depozitarın məsul şəxsi tərəfindən imzalanmalıdır.

6.8.2. Qiymətli kağızların saxlanması qapalı üsülla həyata keçirildikdə, aktda qiymətli kağızların bütün identifikasiya əlamətləri öz əksini tapmalıdır.

6.8.3. Qiymətli kağızların silinməsi hüquq sahibinin və ya brokerin sərəncamı  (Forma ¹ D2/S2) əsasında həyata keçirilir.

6.8.4. Sənədsiz qiymətli kağızların silinməsi onların nominal saxlanmadan geri ötürülməsi yolu ilə həyata keçirildikdə, hüquq sahibi depozitarın məsul nümayəndəsi ilə birlikdə reyestrsaxlayıcıda müvafiq ötürücü sərəncamı imzalamalıdır. Depozitar reyestrdə qiymətli kağızların nominalsaxlayıcı hesabından silinməsi barədə təsdiqləyici sənədi alaraq onları depozitarın uçot sistemindən silməlidir.

6.8.5. Sənədsiz qiymətli kağızların silinməsi depozitarlararası köçürmə ilə həyata keçirildikdə, qiymətli kağızları silən depozitar depozitarlararası müxbir tapşırğı MDM-ə təqdim etməli və əməliyyatın icrası barədə təsdiqləyici sənədi MDM-dən aldıqdan sonra onları depozitarın uçot sistemindən silməlidir.

6.9.            Qiymətli kağızların ötürülməsi qiymətli kağızların bir deponentin depo hesabından digər deponentin depo hesabına və ya qiymətli kağızların depo hesabının bir bölməsindən digər bölməsinə köçürülməsi üzrə əməliyyatdır:

6.9.1.           Qiymətli kağızların bir deponentin depo hesabından digər deponentin depo hesabına köçürülməsi qiymətli kağızlarla aparılmış alqı-satqı, bağışlama, dəyişmə və digər əməliyyatların qeydiyyatı zamanı həyata keçirilir.

6.9.2.           Birjada bağlanan əqdlərdən irəli gələn hüquqların qeydiyyatı istisna olmaqla, qiymətli kağızlara mülkiyyət hüququnun başqa şəxsə keçməsinin qeydiyyatı zamanı depozitara aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

6.9.2.1.              ötürücü sərəncam (Forma ¹D2/ÖS);

6.9.2.2.              qiymətli kağızlarla bağlanmış əqdi əks etdirən sənəd; 

6.9.2.3.              qiymətli kağızları qəbul edənin depo hesabı olmadıqda yeni depo hesabının açılması üçün sənədlər.

6.9.3.           Qiymətli kağızlarla birjada həyata keçirilən əməliyyatların qeydiyyatını təmin etmək üçün depozitarın uçot sistemi birja ilə elektron mübadilə imkanına malik olmalı və depozitarla birja arasında elektron sənəd mübadiləsinə dair müqavilə olmalıdır.

6.9.4.           Depozitarın uçot sistemi birja ilə elektron mübadilə imkanına malik olmadıqda, birjada ticarətə çıxarılan qiymətli kağızlar deponentin depo hesabının ticarət bölməsində dondurulur və ticarət birja ilə elektron sənəd mübadiləsi imkanına malik olan depozitar vasitəsi ilə həyata keçirilir.

6.9.5.                         Hesab üzrə sərəncam əsasında depozitar səlahiyyətli brokerə və ya öz sərancamı əsasında dilerə depo hesabına çıxış imkanı yaratmalıdır.

6.9.6.           Qiymətli kağızlarla əməliyyatlar birja vasitəsi ilə broker tərəfindən həyata keçirilərkən, qiymətli kağızların deponentin depo hesabının ticarət bölməsinə köçürülməsi və onlarla bu və ya digər əqdlərin bağlanması, depo hesabının açılması depozitar tərəfindən Hesab üzrə sərəncama əsasında həyata keçirilir (Forma ¹ D2/HS).

6.9.7.           Səlahiyyətli brokerin adından depozitara daxil olan tələbə əsasən hesab üzrə sərəncamda qeyd olunan qiymətli kağızlar deponentin depo hesabının ticarət bölməsinə köçürülür. Birjada  ticarət həyata keçirildikdə, qiymətli kağızların depo hesabının ticarət bölməsinə köçürülməsi barədə tələb birjanın ticarət sistemi vasitəsi ilə elektron üsulla depozitarın uçot sisteminə ötürülür.

6.9.8.           Birjada bağlanan əqdlərlə bağlı qiymətli kağızlar üzrə mülkiyyət hüququnun keçməsinin qeydiyyatı üçün əqdin baş tutmasına dair  birja tərəfindən depozitara məlumat elektron üsulla təqdim edilir.

6.10.        Sənədli qiymətli kağızların saxlandığı yerin dəyişdirilməsi onların bir xəzinədən digər xəzinəyə keçirilməsidir. Bu halda qiymətli kağızlar depozitarın uçot sistemində bir aktiv depo hesabından digər aktiv depo hesabına köçürülür:

6.10.1.           Sənədsiz qiymətli kağızların saxlandığı yerin dəyişdirilməsi - onların depozitarın uçot sistemində bir aktiv depo hesabından digər aktiv depo hesabına köçürülməsidir.

6.10.2.           Sənədsiz qiymətli kağızların saxlandığı yerin dəyişdirilməsi depozitarlararası köçürmə ilə həyata keçirildikdə, depozitar depozitarlararası müxbir tapşırığı MDM-ə təqdim etməli və əməliyyatın icrası barədə təsdiqləyici sənədi MDM-dən aldıqdan sonra onları depozitarın uçot sisteminə daxil etməli və aktiv depo hesabları üzrə müvafiq yerdəyişmə əməliyyatını aparmalıdır.

6.11.        Qiymətli kağızlara hüquqların vərəsəliklə keçməsi zamanı depozitara aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

6.11.1.           vərəsəlik üzrə sərəncam (Forma ¹D2/VS);

6.11.2.           vərəsəlik şəhadətnaməsinin notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti;

6.11.3.           varisin (varislərin) depo hesabı olmadıqda, yeni depo hesabının açılması üçün sənədlər.

6.12.        Məhkəmənin qərarı ilə qiymətli kağızların özgəninkiləşdirilməsi zamanı depozitara aşağıdakı sənədlər təqdim olunur:

6.12.1.       məhkəmənin qərarı;

6.12.2.       icra vərəqəsi;

6.12.3.       qiymətli kağızların yeni sahibinin depo hesabı olmadıqda, yeni depo hesabının açılması üçün sənədlər.

Depozitar aparılmış əməliyyatın nəticəsi barədə məhkəməyə (icra məmuruna) və deponentə  məlumat verməlidir.

6.13.        Qiymətli kağızların öhdəliklərlə yüklənməsinin qeydiyyatı onların girova qoyulması, öhdəliklərdən azad edilməsi, hesabda dondurulması və girovda olan qiymətli kağızlara mülkiyyət hüququnun dəyişməsi üzrə depozitar tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatlardır:

6.13.1.       Qiymətli kağızların girova qoyulması onların mülkiyyətçinin depo hesabında girov bölməsinə və ya girovsaxlayıcının girov hesabına ötürülməsi ilə həyata keçirilir və həmin hesabda dondurulur. Qiymətli kağızların girova qoyulması zamanı depozitara QKDK tərəfindən aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

6.13.1.1.             girov qoyulan qiymətli kağızların mövcudluğu və öhdəliklərlə yüklü olub-olmaması barədə sorğu;

6.13.1.2.             qiymətli kağızlarla girovun dövlət qeydiyyatına və ya əlavə dövlət qeydiyyatına alınması haqqında Bütün qiymətli kağızlarla girovun rəsmi Reyestrindən Çıxarışın surəti.

6.13.2.       Depozitar girov qoyulan qiymətli kağızların mövcudluğu və öhdəliklərlə yüklü olub-olmaması barədə sorğunu aldıqda, girov qoyulan qiymətli kağızları müvafiq hesabda 2 (iki) iş günü müddətində dondurur və 1 (bir) iş günü müddətində həmin sorğuya cavab verir.

6.13.3.       Depozitar Bütün qiymətli kağızlarla girovun rəsmi Reyestrindən Çıxarışın surətini aldıqda 1 (bir) iş günü müddətində qiymətli kağızların öhdəliklərlə yüklənməsini həyata keçirir. 

6.13.4.       Girova qoyulmuş qiymətli kağızların öhdəliklərdən azad edilməsi onların mülkiyyətçinin depo hesabının əsas bölməsinə ötürülməsi ilə (mülkiyyətçinin depo hesabının girov bölməsindən və ya girovsaxlayıcının depo hesabından) həyata keçirilir. Qiymətli kağızlarla girova xitam verilməsi barədə məlumat alındıqda, depozitar həmin məlumat əsasında 2 (iki) iş günü müddətində qiymətli kağızları öhdəlikdən azad edir.

6.13.5.       Girovda olan qiymətli kağızlara mülkiyyət hüququnun dəyişməsi zamanı depozitara aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

6.13.5.1. girovötürücü sərəncam (Forma ¹D2/GÖS );

6.13.5.2. girovda olan qiymətli kağızlara  mülkiyyət hüququnun dəyişməsinə dair bağlanmış əqdi təsdiqləyən sənəd;

6.13.5.3. qiymətli kağızları qəbul edən şəxsin depo hesabı olmadıqda, yeni depo hesabının açılması üçün sənədlər;

6.13.5.4.  girovda olan qiymətli kağızlara dair mülkiyyət hüququnun digər şəxsə keçməsi ilə  bağlı girovun əlavə dövlət qeydiyyata alınması haqqında sənədin surəti.

6.13.6.       Qiymətli kağızların mülkiyyətçinin hesabında dondurulması onların mülkiyyətçinin depo hesabında öhdəliklər bölməsinə ötürülməsi ilə həyata keçirilir və bu barədə qərar verənin tapşırığı olmayanadək qiymətli kağızlar hərəkətsiz saxlanılır:

6.13.6.1.          Qiymətli kağızların hesabda dondurulması qiymətli kağız sahibinin tapşırığı, QKDK-nın qərarı, məhkəmə-istintaq orqanlarının qərarı əsasında həyata keçirilir.

6.13.6.2.          Qiymətli kağızların dondurulmadan azad edilməsi dondurulma barədə qərar verənin tapşırığı və ya məhkəmənin qərarı əsasında həyata keçirilir.

6.13.6.3.          Qiymətli kağızların dondurulması və ya dondurmadan azad olunması ilə bağlı məhkəmə-istintaq orqanlarından qərar daxil olduqda, depozitar bu barədə QKDK-ya məlumat verməlidir.

6.14.        İdarəçi hesabı üzrə əməliyyatlar qiymətli kağızların idarəçinin depo hesabına və ya qiymətli kağızların idarəçidən mülkiyyətçinin depo hesabına ötürülməsindən ibarətdir:

6.14.1.           Qiymətli kağızların idarəçinin depo hesabına ötürülməsi zamanı depozitara idarəetmə üzrə sərəncam (Forma ¹D2/İS) təqdim edilir.

6.14.2.           Qiymətli kağızların idarəçidən mülkiyyətçinin depo hesabına  ötürülməsi zamanı depozitara aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

6.14.2.1.          idarəetmə üzrə sərəncam (Forma ¹D2/İS).

6.14.2.2.          qiymətli kağızın sahibi dəyişildikdə yeni sahibin anketi.

6.15.        Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının məbləğinin dəyişidirilməsi üzrə əməliyyatlar səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının məbləğinin artırılması və ya azaldılması üzrə depozitar tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatlardır:

6.15.1.           Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının artırılması əlavə səhm buraxmaq yolu ilə həyata keçirildiyi halda, depo hesablarının aparılması sistemində əlavə buraxılış barədə məlumatlar emitentin emissiya hesabında əks etdirilir və onların uçotu əvvəlki buraxılışdan ayrı aparılır. Emissiyanın yekunu barədə hesabat dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra depo hesablarının aparılması sistemində əlavə buraxılış üzrə məlumatlar əvvəlki buraxılış üzrə məlumatlar ilə birləşdirilir.

6.15.2.           Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının azaldılması səhmlərin geri satın alınması yolu ilə həyata keçirildiyi halda, həmin səhmlər depo hesablarının aparılması sistemində emitentin emissiya hesabına köçürülür və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada silinirlər.

6.15.3.           Səhmlərin nominal dəyərinin artırılması yolu ilə səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının artırılması zamanı depo hesablarının aparılması sistemində daha aşağı nominal dəyəri olan səhmlər daha yüksək nominal dəyəri olan səhmlərə dəyişdirilir.

6.15.4.           Səhmlərin nominal dəyərinin azaldılması yolu ilə səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının azaldılması zamanı depo hesablarının aparılması sistemində daha yüksək nominal dəyəri olan səhmlər daha aşağı nominal dəyəri olan səhmlərlə dəyişdirilir.

6.15.5.           Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının məbləğinin dəyişdirilməsi  (artırılması / azaldılması) ilə bağlı əməliyyatın icrası üçün emitent və ya reyestrsaxlayıcı  tərəfindən depozitara aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:

6.15.5.1.    əməliyyatın həyata keçirilməsi haqqında emitentin qərarı;

6.15.5.2.    emissiya prospektinin surəti (olduqda);

6.15.5.3.    buraxılışın dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin surəti;

6.15.5.4.    kommersiya təşkilatlarının dövlət reyestrindən çıxarışı;

6.15.5.5.    qiymətli kağız sahiblərinin siyahısında dəyişikliklər olduqda, onları təsdiq edən sənədlər.

6.15.6.           Dəyişikliklərə uyğun olaraq qiymətli kağızlara dair sertifikatların yeniləri ilə əvəz edilməsi həyata keçirilir.

6.16.        Qiymətli kağızların birləşdirilməsi bir növdən olan bütün qiymətli kağızların bir buraxılış daxilində bütün mülkiyyətçilərdə olan qiymətli kağızların sayının mütənasib olaraq azaldılması, nominal dəyərinin isə mütənasib olaraq artırılması yolu ilə dəyişdirilməsidir. Bu əməliyyatın icrası üçün emitent və ya reyestrsaxlayıcı tərəfindən depozitara aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:

6.16.1.       əməliyyatın həyata keçirilməsi haqqında emitentin qərarı;

6.16.2.       emissiya prospektinin surəti (olduqda);

6.16.3.       buraxılışın dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin surəti;

6.16.4.       kommersiya təşkilatlarının dövlət reyestrindən çıxarışı.

6.16.5.           Qiymətli kağızların birləşdirilməsi zamanı depo hesablarının aparılması sistemində birləşdirilən iki və ya daha artıq sayda qiymətli kağızlar nominal dəyəri həmin qiymətli kağızların ümumi nominal dəyərinə bərabər olan yeni buraxılışın bir qiymətli kağızına dəyişdirilir.

6.16.6.           Dəyişikliklərə uyğun qiymətli kağızlara dair sertifikatların yeniləri ilə əvəz edillməsi həyata keçirilir.

6.17.        Qiymətli kağızların xırdalanması bir qiymətli kağızın nominal dəyərinin mütənasib bölünməsi yolu ilə eyni növlü bir neçə qiymətli kağıza çevrilməsidir.  Bu əməliyyatın icrası üçün emitent və ya reyestrsaxlayıcı tərəfindən depozitara aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:

6.17.1.           əməliyyatın həyata keçirilməsi haqqında emitentin qərarı;

6.17.2.           emissiya prospektinin surəti (olduqda);

6.17.3.           buraxılışın dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin surəti;

6.17.4.           kommersiya təşkilatlarının dövlət reyestrindən çıxarışı.

6.17.5.            Qiymətli kağızların xırdalanması zamanı depo hesablarının aparılması sistemində xırdalanan bir qiymətli kağız ümumi nominal dəyəri həmin qiymətli kağızın nominal dəyərinə bərabər olan yeni buraxılışın iki və ya daha artıq sayda qiymətli kağızlarına dəyişdirilir. Dəyişikliklərə uyğun qiymətli kağızlara dair sertifikatların yeniləri ilə əvəz edillməsi həyata keçirilir.

6.18.             Qiymətli kağızların konvertasiyası bir emitentin bir növ investisiya qiymətli kağızlarının digər növlü investisiya qiymətli kağızlara və ya digər emitentin qiymətli kağızlarına (həmin emitent yenidən təşkil edildikdə) əvəzsiz dəyişdirilməsidir (səhmin istiqraza dəyişdirilməsi istisna olmaqla). Bu zaman dəyişdirilmiş qiymətli kağızlar ləğv olunurlar. Bu əməliyyatın icrası üçün emitent və ya reyestrsaxlayıcı tərəfindən depozitara aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:

6.18.1.       əməliyyatın həyata keçirilməsi haqqında emitentin qərarı;

6.18.2.       emissiya prospektinin surəti (olduqda);

6.18.3.       buraxılışın dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin surəti;

6.18.4.       kommersiya təşkilatlarının dövlət reyestrindən çıxarışı.

6.18.5.                Dəyişikliklərə uyğun olaraq qiymətli kağızlara dair sertifikatların yeniləri ilə əvəz edillməsi həyata keçirilir.

6.19.             Qiymətli kağızların ləğv edilməsi bir növdən olan qiymətli kağızların bir buraxılış daxilində mülkiyyətçilərin hesablarından emitentin hesabına köçürülməsi və sonradan emitentin hesabından silinməsi yolu həyata keçirilir. Bu əməliyyatın icrası üçün emitent və ya reyestrsaxlayıcı tərəfindən depozitara aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:

6.19.1.           əməliyyatın həyata keçirilməsi haqqında emitentin qərarı;

6.19.2.           kommersiya təşkilatlarının dövlət reyestrindən çıxarışı;

6.19.3.           qiymətli kağızların dövlət qeydiyyatından çıxarılması haqqında sənədin surəti.

6.19.4.           Qiymətli kağızlar emitentin hesabından silindikdə, bu barədə emitentin və ya reyestrsaxlayıcının iştirakı ilə depozitar tərəfindən akt tərtib edilir. Aktda aşağıdakı məlumatlar əks olunmalıdır:

6.19.4.1.                                          emitentin, reyestrsaxlayıcının və depozitarın tam adı;

6.19.4.2.               emissiya hesabının göstəriciləri;

6.19.4.3.               qiymətli kağızların emitentin hesabından silinməsi tarixi;

6.19.4.4.               silinmiş qiymətli kağızların dövlət qeydiyyat nömrəsi, növü, buraxılış forması, sayı və nominal dəyəri;

6.19.4.5.               depozitarın rekvizitləri, lisenziyanın nömrəsi və verilmə tarixi barədə məlumat.

6.19.5.            Akt depozitarın və emitentin (və ya reyestrsaxlayıcının) azı 3 (üç) vəzifəli şəxsi tərəfindən imzalanır və depozitarın möhürü ilə təsdiqlənir.

6.20.             Depo hesabından çıxarış - qiymətli kağız olmayaraq depozitar tərəfindən  hesab sahibinə təqdim edilən və müəyyən tarixə onun depo hesabında olan qiymətli kağızlar barədə məlumatları əks etdirən sənəddir (Forma ¹D3/HÇ). Depo hesabından çıxarışın alınması üçün depozitara aşağıdakı sənədlər təqdim olunur:   

6.20.1.                şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd;

6.20.2.                ərizəçi vəkil edilmiş şəxs olduqda – vəkalətnamə və ya broker müqaviləsinin surəti.

6.21.             Qiymətli kağız sahibləri haqqında məlumatın formalaşdırılması  zamanı qiymətli kağız sahibləri haqqında məlumat depozitar tərəfindən siyahı formasında tərtib olunur və reyestrsaxlayıcıya və ya qiymətli kağızları saxlayan depozitara onların sorğusu əsasında təqdim edilir. Qiymətli kağız sahiblərinin siyahısı özündə aşağıdakı məlumatları əks etdirir:

6.21.1.       Qiymətli kağızlar haqqında məlumat:

6.21.1.1            qiymətli kağızların dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyata almış orqanın adı;

6.21.1.2            buraxılmış qiymətli kağızların növü, forması, miqdarı, nominal dəyəri;

6.21.1.3            deponentləşdirilmiş qiymətli kağızların miqdarı;

6.21.1.4            emitent tərəfindən geri satın alınmış qiymətli kağızların miqdarı.

6.21.1.5            emitent tərəfindən yerləşdirilməmiş qiymətli kağızların miqdarı;

6.21.2.       Fiziki şəxslər üzrə aşağıdakı məlumatlar əks olunmalıdır:

6.21.2.1.             soyadı, adı, atasının adı;

6.21.2.2.             depo hesabının nömrəsi;

6.21.2.3.             depo hesabının növü;

6.21.2.4.             qeydiyyat ünvanı;

6.21.2.5.             şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin göstəriciləri;

6.21.2.6.             sahibi olduğu qiymətli kağızların ümumi miqdarı;

6.21.2.7.             sahibi olduğu, lakin öhdəliklərlə yüklənmiş qiymətli kağızların miqdarı;

6.21.3.       Hüquqi şəxslər üzrə aşağıdakı məlumatlar əks olunmalıdır:

6.21.3.1.             tam adı;

6.21.3.2.             təşkilati-hüquqi forması;

6.21.3.3.             hüquqi ünvanı;

6.21.3.4.             dövlət qeydiyyatının nömrəsi və qeydiyyata almış orqanın adı, qeydiyyat tarixi;

6.21.3.5.             depo hesabının nömrəsi;

6.21.3.6.             depo hesabının növü;

6.21.3.7.             sahibi olduğu qiymətli kağızların ümumi miqdarı;

6.21.3.8.             sahibi olduğu, lakin öhdəliklərlə yüklənmiş qiymətli kağızların miqdarı.

6.22.             Qiymətli kağız sertifikatının təqdim edilməsi - investisiya qiymətli kağızları sənədsiz formada olduqda onların sahiblərinə əldə etdikləri qiymətli kağızları əks etdirən sertifikat (Forma ¹D3/QKS) depozitar tərəfindən verilir və qiymətli kağız sertifikatının təqdim edilməsi zamanı sertifikatların uçotu jurnalında müvafiq qeydlər aparılır.

6.23.             Qiymətli kağız sertifikatı ləğv edildikdə, depozitar tərəfindən sertifikatın üzərində etibarsız olduğu barədə qeyd aparılır. Qeyd depozitarın vəzifəli şəxsi tərəfindən imzalanır və sertifikatların uçotu jurnalında (sertifikatın ləğv edilmə tarixi, emitentin adı, qiymətli kağızın qeydiyyat nömrəsi, növü, qiymətli kağız  sahibinin adı, ləğv edilmiş sertifikatın seriya və nömrəsi göstərilməklə) bu barədə məlumat əks olunur. Qiymətli kağızların etibarsız hesab edilən sertifikatlarının saxlanması və ləğv edilməsi mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilir.

7.              Depozitar əməliyyatlarının icra müddətləri

7.1.            Aşağıdakı əməliyyatlar depozitar tərəfindən 1 (bir) iş günü müddətində aparılır:

7.1.1.           girov qoyulan qiymətli kağızların mövcudluğu və öhdəliklərlə yüklü olub-olmaması barədə sorğunun cavablandırılması;

7.1.2.           girov qoyulan qiymətli kağızların öhdəliklərlə yüklənməsinin həyata keçirilməsi.

7.2.            Aşağıdakı əməliyyatlar depozitar tərəfindən 2 (iki) iş günü müddətində aparılır:

7.2.1.           depo hesabının açılması;

7.2.2.           qiymətli kağızlarla bağlı girov əməliyyatları;

7.2.3.           qiymətli kağızların dondurulması ilə bağlı əməliyyatlar;

7.2.4.           depo hesabından çıxarışların təqdim edilməsi;

7.2.5.           depo hesabının rekvizitlərində dəyişikliklər edilməsi;

7.2.6.           qiymətli kağızlara hüquqların vərəsəliklə keçməsi;

7.2.7.           girov qoyulan qiymətli kağızların öhdəlikdən azad edilməsi.

7.3.            Aşağıdakı əməliyyatlar depozitar tərəfindən 3 (üç) iş günü müddətində aparılır:

7.3.1.            qiymətli kağızların deponentləşdirilməsi;

7.3.2.            qiymətli kağızların silinməsi;

7.3.3.            qiymətli kağızlara mülkiyyət hüququnun ötürülməsi;

7.3.4.            girova qoyulmuş qiymətli kağızlara mülkiyyət hüququnun dəyişməsi.

7.4.            Aşağıdakı əməliyyatlar depozitar tərəfindən 5 (beş) iş günü müddətində aparılır:

7.4.1.           nizamnamə kapitalının dəyişdirilməsi (artırılması və ya azaldılması);

7.4.2.           sertifikatların verilməsi və ləğv edilməsi.

7.5.            Aşağıdakı əməliyyatlar depozitar tərəfindən 7 (yeddi) iş günü müddətində aparılır:

7.5.1.           qiymətli kağızların xırdalanması, birləşdirilməsi, konvertasiyası və ləğvi;

7.5.2.           sorğusu əsasında reyestrsaxlayıcıya və ya qiymətli kağızları saxlayan depozitara qiymətli kağız sahibləri haqqında məlumatların təqdim edilməsi.

7.6.       Əməliyyatların həyata keçməsinə mane olan faktlar mövcud olduqda depozitar 2 (iki) iş günü ərzində sənədləri təqdim edən şəxsə imtinanın səbəbləri və aradan qaldırılması tədbirləri barədə yazılı bildiriş təqdim edir.

            8. Depozitar fəaliyyətinin texniki təminatı

8.1.    Depozitar sənədli qiymətli kağızları məsul saxlanmaya qəbul edilməsi zamanı qiymətli kağız sertifikatlarının təhlükəsiz saxlanmasını təmin etməlidir.

8.2.    Sənədli qiymətli kağızları və digər qiymətliləri saxlayan depozitar mülkiyyətində və ya idarəetməsində yüksək təhlükəsizlik tələblərinə cavab verən, divarları möhkəm tikinti materiallardan olan və saxlanılan qiymətlilərin fiziki tamlığını təmin edən xəzinəyə malik olmalıdır. Xəzinə təbii fəlakətlər (sel, zəlzələ və s.) və insanların törədə biləcəyi xətalardan doğan (yanğın, qarət və s.) fövqəladə halların qarşısını ala biləcək etibarlı təhlükəsizlik sistemi ilə mühafizə olunmalıdır. Depozitar, xəzinədən istifadə olunması, sənədli qiymətli kağızların və digər qiymətlilərin təhlükəsiz saxlanması və mühafizəsinə dair daxili qaydalarını qəbul etməlidir.

8.3.    Depozitar sənədli qiymətli kağızların və digər qiymətlilərin məsul saxlanmaya qəbulu və ya digər saxlanc yerinə köçürülməsi məqsədi ilə onların inkassasiyasını həyata keçirir.

8.4.    Depozitar kağız və elektron daşıyıcılarında aparılan və depozitar uçotuna aid olan bütün məlumatların təhlükəsiz saxlanmasını, onların mütəmadi arxivləşdirilməsini təmin etməlidir.

8.5.    Kağız və elektron daşıyıcılarda aparılan və depozitar uçotuna aid olan bütün məlumatlar  depozitarda 15 (on beş) il ərzində saxlanmalıdır. Bu müddət bitdikdən sonra bütün sənədlər qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada dövlət arxivinə təhvil verilir.

8.6.    Depozitarın texniki və proqram təminatı aşağıdakılara imkan verməlidir:

8.6.1.   daxili qaydalarla nəzərdə tutulan bütün əməliyyatların icra edilməsi;

8.6.2. informasiya bazasının mütəmadi arxivləşdirilməsi və ehtiyat surətinin yaradılması;

8.6.3.  məlumat bazasının sanksiyasız müdaxilələrdən mühafizəsi.

9. Daxili nəzarət qaydalarına qoyulan tələblər

9.1. Depozitar öz fəaliyyətində daxili nəzarət sistemini təşkil etməlidir.

9.2. Daxili nəzarət sistemi depozitarın bütün struktur bölmələri və əməkdaşları tərəfindən mövcud qanunvericiliyin, normativ aktların, daxili sənəd və təlimatların, müqavilələr üzrə öhdəliklərin müddəalarına və peşəkar etika normalarına riayət edilməsini depozitarın fəaliyyətindəki pozuntuların, digər mənfi halların qarşısının alınmasını və aradan qaldırılmasını, depozitarın fəaliyyətini müşayiət edən risklərin vaxtı-vaxtında aşkarlanmasını təmin etməlidir.

10. Məlumatların məxfiliyinin təmin edilməsi və açıqlanması

10.1. Emitent və deponentlərlə bağlanmış müqaviləyə əsasən, qiymətli kağızlar bazarının subyektləri, qiymətli kağızlar, onlarla əməliyyatlar, qiymətlər və digər xüsusatlar üzrə açıqlanmamalı olan və istifadə edildikdə sahibinə qiymətli kağızlarla əməliyyatların aparılmasında digər iştirakçılardan daha üstün mövqe təmin edən məlumatlar xidməti məlumat sayılır. Depozitar xidməti məlumatların məxfi saxlanmasını təmin etməyə borcludur.

10.2. Deponentlərin hesablarının vəziyyəti haqqında məlumatlar hər konkret şəxsin yalnız özünə və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinə, habelə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda digər orqanlara verilir.

10.3. Hüquq sahibinə aid məxfi informasiyanın depozitar tərəfindən yayılması nəticəsində onun hüquqları pozulmuşdursa hüquq sahibinin (normativ hüquqi aktlarla müəyyən olunmuş qaydada) bu səbəbdən ona dəymiş zərərin  ödənilməsini depozitardan tələb etmək hüququ vardır.

 


 

“Depozitar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Standartları”na

 Forma ¹ D1/E

 

ANKET

(Emitentlər üçün)

 

 

1.  Təşkilatİ-Hüquqİ Forması_______________________________________________________________

 

2. Tam adı______________________________________________________________________________________

 

3. Qısaldılmış adı ____________________________________________________________________________

4. Hüquqİ şəxs kİmİ dövlət qeydİyyatına alınması haqqında şəhadətnamə

 

    Seriya _____________ ¹_____________________Verilib «_______»  ___________________  ________ci il

 

    Qeydiyyata almış orqanın adı________________________________________________________________

 

5. Hüquqİ  ÜNVANı  _________________________________________________________________________________________________

 

6. Faktİkİ ünvan _____________________________________________________________________________

 

7. BANK REKVİZİTLƏRİ _________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________

                       

8. Vergİ ödəyİcİsİnİn uçota alınması haqqında şəhadətnamənİn 

 

nömrəsİ:_____________________________________________________________________________________

 

9. Əlaqə vasİtələrİ:______________________/______________________/_________________________

                                                       telefon                                 faks                                  email

 

10. İmza etmƏk hüququ olan şƏxslƏrİn sİyaHIsı:

 

 

S.A.A

 

VƏZİFƏSİ

 

İMZA NÜMUNƏSİ

ŞƏXSİYYƏTİ İDENTİFİKASİYA EDƏN MƏLUMATLAR

 

TELEFON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. EMİTENTİN VƏKİL EDİLMİŞ NÜMAYƏNDƏSİ:

 

 

S.A.A

 

İMZA NÜMUNƏSİ

ŞƏXSİYYƏTİ İDENTİFİKASİYA EDƏN MƏLUMATLAR

 

TELEFON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. SƏNƏDLƏRİN ALINMASI FORMASI:____________________________________________________

                                                                                                       (şəxsən, poçtla)

 

13. MÖHÜRÜN NÜMUNƏSİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketi ilkin imza etmək hüqüqu olan şəxs imzalayır. Təqdim olunmuş informasiyanın tamlığına və düzgünlüyünə görə imza edən şəxs məsuliyyət daşıyır. Anket göstəriciləri dəyişdikdə, bu barədə yazılı surətdə məlumat təqdim olunmalıdır.

 

M.Y.                                                                       İmza:

____________________/_____________________/

 

 “____________________________ “ ____________il

 

 

 

 


 
“Depozitar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Standartları”na

Forma ¹ D1/F

ANKET

(fiziki şəxslər üçün)

 

1.  SOYADI, ADI, ATASININ ADI ____________________________________________________________________

 

 2. VƏTƏNDAŞLIQ   ________________________________________________________________________________

 

 3. ŞƏXSİYYƏTİ TƏSDİQ EDƏN SƏNƏD:_________________________________________________________________

                                                                                                          (sənədin adı)

 

      Seriya______________  ¹______________________Verilib “___________” ______________   __________ci il

 

      Qeydiyyata almış orqanın adı______________________________________________________________________

 

 4. QEYDİYYAT ÜNVANI____________________________________________________________________________

 

 5. FAKTİKİ ÜNVAN________________________________________________________________________________

 

 6. Əlaqə vasİtələrİ:________________________/__________________________/______________________

                                                        telefon                             faks                             email

 

 7. bANK rekvİzİtlərİ (bank hesabı olduqda)_________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 8. Ödənİşlərİn ödənİlməsİ Qaydası

 

______________________________________________________________________________________________________________________

                                                                   (nağd, poçt və ya bank köçürməsi ilə)

 

 9. İmzanın nümunəsİ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10. VƏKİL EDİLMİŞ NÜMAYƏNDƏSİ:

 

 

S.A.A

 

VƏZİFƏSİ

 

İMZA NÜMUNƏSİ

ŞƏXSİYYƏTİ İDENTİFİKASİYA EDƏN MƏLUMATLAR

 

TELEFON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anketi imza edən şəxs təqdim olunmuş məlumatın tamlığına və düzgünlüyünə görə məsuliyyət

 daşıyır.  Anket göstəriciləri dəyişdikdə, bu barədə yazılı surətdə məlumat təqdim olunmalıdır.

 

                                                                       İmza: ______________________/_____________/

 

                                                                                  «______» _______________     _________ il

 

 

 

 

“Depozitar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Standartları”na

Forma ¹ D1/H

 

ANKET

(hüquqi şəxslər üçün)

1. Təşkİlatİ-hüquqİ forması _________________________________________________________________

 

 2. Tam adı  ______________________________________________________________________________________

 

 3. Qısaldılmış ADI______________________________________________________________________________

 

 4. hüquqİ şəxs kİmİ dövlət qeydİyyatına alınması haqqında 

                şəhadətnamə

 

  Seriya __________ ¹_________________Verilib  «_______»_______________    ______ci il

 Qeydiyyata almış orqanın adı ___________________________________________________________________

 

 5. Hüquqİ  ÜNVANı 

___________________________________________________________________________________________________

 

 6. Faktikİ ünvan 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

 7. BANK REKVİZİTLƏRİ __________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 8. ÖDƏNİŞLƏRİN ÖDƏNİLMƏSİ QAYDASI

 __________________________________________________________________________________________________

                                                           (nağd, poçt və ya bank köçürməsi ilə)

 

 9. Əlaqə vasİtələrİ:______________________/________________________/_________________________

                                                 telefon                               faks                                    email

 

 10. Vergİ ödəyİcİsİnİn uçota alınması haqqında şəhadətnamənİn nömrəsİ:_______________________________________________________________________________________

 

            11. İmza etmƏk hüququ olan şƏxslƏrİn sİyaHIsı:

 

 

S.A.A

 

VƏZİFƏSİ

 

İMZA NÜMUNƏSİ

ŞƏXSİYYƏTİ İDENTİFİKASİYA EDƏN MƏLUMATLAR

 

TELEFON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. VƏKİL EDİLMİŞ NÜMAYƏNDƏSİ:

           

 

S.A.A

 

İMZA NÜMUNƏSİ

ŞƏXSİYYƏTİ İDENTİFİKASİYA EDƏN MƏLUMATLAR

 

TELEFON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. MÖHÜRÜN NÜMUNƏSİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Anketi ilkin imza etmək hüqüqu olan şəxs imzalayır. Təqdim olunmuş informasiyanın

            tamlığına və düzgünlüyünə görə imza edən şəxs məsuliyyət daşıyır. Anket göstəriciləri

            dəyişdikdə, bu barədə yazılı surətdə məlumat təqdim olunmalıdır.

 

 

 

             M.Y.                                                             İmza:_______________/__________________/

 

                                                                                              "_______________________”________il

 

 


 

“Depozitar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Standartları”na

Forma ¹ D1/D

 

ANKET

(hüquqi şəxs-depozitar üçün)

 

                                   

1.  Təşkİlatİ-Hüquqİ Forması_______________________________________________________________

 

2. Tam adı______________________________________________________________________________________

 

3. Qısaldılmış adı ____________________________________________________________________________

4. Hüquqİ şəxs kİmİ dövlət qeydİyyatına alınmsı haqqında şəhadətnamə  

 

    Seriya  _____________ ¹______________Verilib «_______»____________   _______ci il

 

    Qeydiyyata almış orqanın adı________________________________________________________

 

5. Hüquqİ  ÜNVANı

 

 __________________________________________________________________________________________________

 

6. Faktİkİ ünvan

___________________________________________________________________________________________________

 

7. BANK REKVİZİTLƏRİ___________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

8. Əlaqə vasİtələrİ:______________________/______________________/________________________

                                              Telefon                            faks                                   email

 

9. Vergİ ödəyİcİsİnİn uçota alınması haqqında şəhadətnamənİn 

 

nömrəsi:___________________________________________________________________

 

10. lİSENZİYANIN NÖMRƏSİ VƏ VERİLMƏ TARİXİ____________________________

           

11. İmza etmƏk hüququ olan şƏxslƏrİn siyaHIsı:

 

 

S.A.A

 

VƏZİFƏSİ

 

İMZA NÜMUNƏSİ

ŞƏXSİYYƏTİ İDENTİFİKASİYA EDƏN MƏLUMATLAR

 

TELEFON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. MÖHÜRÜN NÜMUNƏSİ :

 

 

 

 

Anketi ilkin imza etmək hüqüqu olan şəxs imzalayır. Təqdim olunmuş informasiyanın tamlığına və düzgünlüyünə görə imza edən şəxs məsuliyyət daşıyır. Anket göstəriciləri dəyişdikdə, bu barədə yazılı surətdə məlumat təqdim olunmalıdır.

 

 

M.Y.                                                   İmza:          _________________________/___________/

 

                                                                            “________________________” ___________ il

 

 


 

“Depozitar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Standartları”na

 Forma ¹ D2/S1

 

SƏRƏNCAM

 

1.Qiymətli kağız sahibinin adı___________________________________________________________________

Depo hesabı ¹_____________________________________Bölmə______________________________________

Sənəd:__________________________________________seriya______________¹__________________________

                (qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib_______________________________________________________ “___________________”______________il

Qiymətli kağıza sahibliyi təsdiq edən sənəd_____________________________________________________

 

2. Öhdəliklərlə yüklənməmiş qiymətli kağızların

 

 

qeyri-müəyyən müddət ərzində depo hesabına ötürülməsini tapşırır.

 

 

 

“_____________” tarixədək depo hesabına ötürülməsini tapşırır.

Qiymətli kağızların ötürlməsini həyata keçirən şəxs barədə məlumat

______________________________________________________________________________________________

                                           (qeydiyyat haqqında sənəd və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

______________________________________________________________________________________________

 

 

 

QİYMƏTLİ KAĞIZ SAHİBİ

 

(şəxsən/ vəkil edilmiş nümayəndə)

 

__________/ (______________________)

                                                                               İmza                                 S.A.A

 

Vəkil edilmiş nümayəndə tərəfindən ________________il tarixində, __________müddətinə verilmiş____¹-li etibarnaməyə əsasən imzalanıb

                                                                                    M.Y.

 

 

Depozitar haqqında məlumat:                                                                  QEYDƏ ALINIB

Tam adı:

Hüquqi ünvan:                                                                                    

Tel.:                                                                              Tarix:  ______________________20___ci il

 

                                                                                    Məsul şəxs: _________(_______________)

                                                                                                                       (imza)                             S.A.A.

                                                                        Əməliyyat icraçısı: _________(_______________)

                                                                                                                                       (imza)                         S.A.A.

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        M.Y.

 

“Depozitar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Standartları”na

Forma ¹ D2/S2

 

SƏRƏNCAM

 

1.Qiymətli kağız sahibinin adı___________________________________________________________________

Depo hesabı ¹___________________________________Bölmə_______________________________________

Sənəd_____________________________________________seriya________________¹_____________________

              (qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib___________________________________________________________«___________________» __________il

Qiymətli kağıza sahibliyi təsdiq edən sənəd_____________________________________________________

 

2. Qiymətli kağız sahibləri öhdəliklərlə yüklənməmiş

__________________________________________________________________________________________________

                                           (qiymətli kağızların növü, buraxılış forması, miqdarı və nominal dəyəri)

____________________________________________________________________________________________________________________________ədəd

                                                                   (qiymətli kağızların sayı rəqəmlə və yazı ilə göstərmək)

qiymətli kağızların

 

 

 

deponentləşdirilməsini

 

 

 

geri qaytarılmasını tapşırır

 

 

QİYMƏTLİ KAĞIZ SAHİBİ

(şəxsən/ vəkil edilmiş nümayəndə)

 

__________/ (______________________)

                                                                                             İmza                                              S.A.A

 

 

Vəkil edilmiş nümayəndə tərəfindən ________________il tarixində, __________müddətinə verilmiş____¹-li etibarnaməyə əsasən imzalanıb.

M.Y

 

 

 

Depozitar haqqında məlumat:                                                                  QEYDƏ ALINIB

Tam adı:                                                                              Tarix:__________________ 20___ci il

Hüquqi ünvan:                                                          

 Tel.:                                                                          Məsul şəxs: __________(_______________)

                                                                                                                        (imza)                          S.A.A.

                                                                       Əməliyyat icraçısı: _________(________________)

                                                                                                                                    (imza)                         S.A.A.

                                                                                                                                                                     M.Y.


 “Depozitar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Standartları” na

Forma ¹ D2/ÖS

ÖTÜRÜCÜ SƏRƏNCAM

 

1.                 Qiymətli kağızlar barədə məlumat:

 

Emitentin adı______________________________________________________________________________________

Buraxılışın dövlət qeydiyyatı: ¹___________________________________________________________________

Buraxılş forması və növü__________________________________________________________________________

Nominal dəyəri___________________________________________________________________________________

(rəqəmlə və yazı ilə göstərməklə)

2. Qiymətli kağızları özgəninkiləşdirənin tam adı_________________________________________________

 

Depo hesabı ¹_____________________________Bölmə _______________________________________________

Sənəd:_____________________________________  seriya __________________¹____________________________

                (qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib _______________________________________ “____________________________________”____________ il

 

Qiymətli kağıza sahibliyi təsdiq edən sənəd______________________________________________________

 

3.Qiymətli kağızları qəbul edənin tam adı___________________________________________________

 

Depo hesabı ¹______________________________ Bölmə_____________________________________

Sənəd:__________________________________________  seriya_______________¹______________

                  (qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib ____________________________________  “____________________________”____________ il

4. Özgəninkiləşdirən heç bir öhdəliklərlə yüklənməmiş______________________________

                                                                                                                                              (rəqəmlə və yazı ilə göstərmək)

 

__________________________ ədəd qiymətli kağızları qəbul edənin mülkiyyətinə ötürülməsini tapşırır.

 

5. Bir ədəd qiymətli kağızın dəyəri__________________________________________ manat

6. Qiymətli kağızların ötürülməsini təsdiqləyən sənəd:_______________________________

 

Özgənİnkİləşdİrən

(şəxsən / vəkil edilmiş nümayəndə)

 

_____________/ (_________________)

İmza                         S. A.A.

Vəkil edilmiş şəxs tərəfindən “__________“____il tarixində, ________ müddətinə verilmiş ________ ¹-li etibarnaməyə əsasən imzalanıb

M.Y.

QƏBUL EDƏN

(şəxsən / vəkil edilmiş nümayəndə)

 

______________/ (_________________)

İmza                         S. A.A

Vəkil edilmiş nümayəndə tərəfindən “_______“____il tarixində, _____ müddətinə verilmiş ________ ¹-li etibarnaməyə əsasən imzalanıb

M.Y.

Depozitar haqqında məlumat:                                                      QEYDƏ ALINIB

Tam adı:                                                                          Tarix:__________________ 20___ci il

Hüquqi ünvan:

 

Tel.:                                                                         Məsul şəxs: __________(_______________)

                                                                                                       (imza)             S.A.A.

                                                                     Əməliyyat icraçısı: _________(________________)

                                                                             M.Y.                            (imza)             S.A.A.

 

“Depozitar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Standartları”na

Forma ¹ D2/VS

VƏRƏSƏLİK ÜZRƏ SƏRƏNCAM

 

1.  Qiymətli kağızlar barədə məlumat:

 

Emitentin adı_____________________________________________________________________________

Buraxılışın dövlət qeydiyyatı: ¹ _________________________________________________________

Buraxılş forması və növü ________________________________________________________________

Nominal dəyəri__________________________________________________________________________

(rəqəmlə və yazı ilə göstərmək)

 

2. Qeydə alınmış şəxsin adı_______________________________________________________________

Depo hesabı ¹___________________________________Bölmə ________________________________

Sənəd:__________________________________________ seriya____________¹_____________________

(qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib _________________________________________  “____________________________”_________ il

 

3. Varisin adı______________________________________________________________________________

Depo hesabı ¹____________________________________Bölmə________________________________

Sənəd:____________________________________________ seriya_____________¹__________________

(qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib ________________________________________  “____________________________”___________ il

 

 

4. Vərəsəlik hüququnu təsdiqləyən sənəd əsasında varis________________________________

                                                                                                                                                 (rəqəmlə və yazı ilə göstərmək)

 

_______________________________________ədəd qiymətli kağızların öz mülkiyyətinə ötürülməsini tapşırır.

 

5. Vərəsəlik hüququnu təsdiqləyən sənəd:__________________________________________

VARİS

(şəxsən/ vəkil edilmiş nümayəndə)

 

_________________/  (________________________________)

                                                            imza                                                       S.A.A

Vəkil edilmiş nümayəndə tərəfindən______________il  tarixində,____________müddətinə verilmiş ________¹-li etibarnaməyə əsasən imzalanıb.                            M.Y.

 

Depozitar haqqında məlumat:                                                          QEYDƏ ALINIB

 

Tam adı:                                                                       Tarix:_____________________20___ci il

Hüquqi ünvan:

Tel.:                                                                  Məsul şəxs:  ____________  (________________)

                                                                                                                                                                                                                          (imza)                                      S.A.A.

                                                                                                                                            Əməliyyat icraçısı:_____________(________________)

                                                                                                                                                                                                                        (imza)                                      S.A.A.

M.Y.

 


 “Depozitar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Standartları”na

 FORMA ¹ D2/GÖS

GİROVÖTÜRÜCÜ SƏRƏNCAM

1.      Qiymətli kağızlar barədə məlumat:

Emitentin adı____________________________________________________________________________________

Buraxılışın dövlət qeydiyyatı: ¹_________________________________________________________________

Buraxılş forması və növü________________________________________________________________________

Nominal dəyəri_________________________________________________________________________________

                                                                           (rəqəmlə və yazı ilə göstərmək)

2. Qiymətli kağızları özgəninkiləşdirənin adı___________________________________________

Depo hesabı ¹______________________________________ Bölmə___________________________

Sənəd:_______________________________________________  seriya__________¹_______________

                    (qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib________________________________________  “_______________________”________________ il

 

Qiymətli kağızlara sahibliyi təsdiq edən sənəd_______________________________________

3. Qiymətli kağızları qəbul edənin adı__________________________________________________

Depo hesabı ¹______________________________________  Bölmə___________________________

Sənəd:_____________________________________________  seriya__________¹__________________

                        (qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib_____ _____________________________________“____________________”_____ il

4. Tərəflər__________________________________________________________________________ədəd

                                                                   (rəqəmlə və yazı ilə göstərmək)

qiymətli kağızların qəbul edənin mülkiyyətinə ötürülməsini və

 

 

 

 

mülkiyyətçinin hesabında öhdəliklərlə yüklənməsini tapşırırlar.

 

 

 

 

girovsaxclayıcının hesabında öhdəliklərlə yüklənməsini tapşırırlar.

 

5. Girovsaxlayıcı haqqında məlumat:

Adı:____________________________________________________________________________________________

Depo hesabı ¹_____________________________________Bölmə___________________________________

5. Bir ədəd qiymətli kağızın dəyəri______________________________________________________ manat

6. Qiymətli kağızların ötürülməsini təsdiqləyən sənəd:__________________________________________

 

Özgənİnkİləşdİrən

(şəxsən / vəkil edilmiş nümayəndə)

___________/(_______________)

İmza                        S.A.A.

 

Vəkil edilmiş şəxs tərəfindən “______“__”  il tarixində, ______ müddətinə verilmiş______  ¹-li etibarnaməyə əsasən imzalanıb

 

M.Y.

            GİROVSAXLAYICI

(şəxsən / vəkil edilmiş nümayəndə)

______________/(______________)

İmza                           S.A.A.

 

Vəkil edilmiş şəxs tərəfindən“_______“_____” il tarixində, __________ müddətinə verilmiş _____ ¹-li etibarnaməyə əsasən imzalanıb

 

M.Y.

ALICI

(şəxsən / vəkil edilmiş nümayəndə)

______________/(______________)

İmza                           S.A.A.

 

Vəkil edilmiş şəxs tərəfindən“_______“_____” il tarixində, ______müddətinə verilmiş ______ ¹-li etibarnaməyə əsasən imzalanıb

 

M.Y.

Depozitar haqqında məlumat:                                                             QEYDƏ ALINIB

Tam adı:                                                                         Tarix:______________________20___ci il

Hüquqi ünvan:

Tel.:                                                                             Məsul şəxs:__________(__________________)

                                                                                                      (imza)                                        S.A.A.

                                                                       Əməliyyat icraçısı: _________(_________________)

                                                                                                                                            (imza)                                         S.A.A.

                                                                                                                                                                     M.Y.                                                                                    


“Depozitar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Standartları”na

Forma ¹ D2/İS

İDARƏETMƏ ÜZRƏ SƏRƏNCAM

2.   Qiymətli kağızlar barədə məlumat:

 

Emitentin adı________________________________________________________________________________

Buraxılışın dövlət qeydiyyatı: ¹_____________________________________________________________

Buraxılş forması və növü____________________________________________________________________

 

Nominal dəyəri______________________________________________________________________________

                                                                       (rəqəmlə və yazı ilə göstərmək)

 

2. Qiymətli kağız sahibinin adı______________________________________________________________

Depo hesabı ¹____________________________________Bölmə _________________________________

Sənəd:_____________________________________________  seriya ________________¹ _____________

                     (qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib _________________________________________________ “_______________________”__________ il

Qiymətli kağız sahibliyini təsdiq edən sənəd______________________________________________

3.İdarəçinin adı___________________________________________________________________________

 

Depo hesabı ¹____________________________________Bölmə________________________________

Sənəd:___________________________________________________  seriya__________¹______________

                    (qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib __________________________________________________ “_____________________”__________ il

 

4. Öhdəliklərlə _____________________________________    ______________________________________

                             (yüklənmiş və ya yüklənməmiş faktını yazı ilə göstərmək)    (qiymətli kağızların sayını rəqəmlə və yazı  ilə göstərmək)

_____________________________________________________________________________________________________________________ədəd qiymətli kağızların

 

 
          idarəçinin hesabına ötürülməsi tapşırılır.

 

 
 


          idarəçinin hesabından geri götürülməsi tapşırılır.

5. Qiymətli kağızların ötürülməsini təsdiqləyən sənəd:___________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Qiymətli kağız sahİbİ  

(şəxsən / vəkil edilmiş nümayəndə)

_____________/ (_________________)           

            İmza                          S A.A.                                 

Vəkil edilmiş nümayəndə tərəfindən ___________________

il tarixində, ________ müddətinə verilmiş ______________ ¹-li etibarnaməyə əsasən imzalanıb

M.Y.

                                 İDARƏÇİ

 (şəxsən / vəkil edilmiş nümayəndə)

______________/ (_________________)

İmza                         S A.A

Vəkil edilmiş nümayəndə tərəfindən ____________________

il tarixində, ________ müddətinə verilmiş _______________ ¹-li etibarnaməyə əsasən imzalanıb 

M.Y.

Depozitar haqqında məlumat:                                                       QEYDƏ ALINIB

Tam adı:                                                                        Tarix:_____________________20___ci il

Hüquqi ünvan:     

Tel.:                                                                Məsul şəxs:  ____________  (________________)

                                                                                                               (imza)                                                   S.A.A.

                                                              Əməliyyat icraçısı: _____________(________________)

                                                                                                                                             (imza)                                                S. A.A.

                                                                                                                                                                                              M.Y.


 

“Depozitar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Standartları”na

Forma ¹ D3/HÇ

 

 

DEPOZİTAR HAQQINDA MƏLUMAT

 

Emitent:

 

Hüquqi ünvan:

 

Nizamnamə kapitalının miqdarı:

 

Qiymətli kağızlar buraxılışının qeydiyyatı (kim tərəfindən, qeydiyyat nömrəsi və tarixi):

 

Həmin qeydiyyat nömrəsi ilə buraxılmış qiymətli kağızların ümumi miqdarı:

 

Qiymətli kağızların buraxılış forması və növü:

 

Bir qiymətli kağızın nominal dəyəri:

 

 

 

     Verilmə tarixi ______________                                                       ¹ ___________                      

        

 

DEPO HESABINDAN ÇIXARIŞ

                                                              (bu sənəd qiymətli kağız deyildir)         

 

Adı:

 

Ünvan:

 

Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd:                                        seriya____________    nömrə______________

 

Hesabın nömrəsi:

 

Aşağıdakıların sahibidir:

 

Qiymətli kağızların sayı:

 

O cümlədən öhdəliklərlə yüklənmiş:

     

İcraçı:__________________________

                                     (S.A.A)

 

Depozitarın rəhbər şəxsi                                     (_______________________)

                                                                                                                 (S.A.A.)

 

 

                                                                                              M.Y.                                                                          


 

   “Depozitar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Standartları”na

Forma ¹ D2/HS

HESAB ÜZRƏ SƏRƏNCAM

 

Müştərinin tam adı:______________________________________________________________________________

Broker təşkilatının adı: __________________________________________________________________

 

 

Müştərinin depozitarda depo hesabı yoxdursa ona hesab açmaq

hesab açmaq üçün anket əlavə olunmalıdır

Müştərinin depo hesabı üzrə sərəncam vermək:

 

 

Hesabda olan bütün qiymətli kağızlar üzrə   

 

 

 

Yalnız aşağıda qeyd olunan qiymətli kağızlar üzrə

 

satış

 

alış

Emitentin adı

Qiymətli kağızların dövlət qeydiyyat nömrəsi

Qiymətli kağızların sayı

 

Emitentin adı

Qiymətli kağızların dövlət qeydiyyat nömrəsi

Qiymətli kağızların sayı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əgər bu cədvəldə yer az olarsa, ikinci səhifədəki cədvəli doldurun

 

 

 M Ü Ş T Ə R İ   _________________________ / ______________________________ / __________________________________

 (şəxsən / vəkil edilmiş nümayəndə)                 İmza                                               S. A. A.                                                                           telefon nömrəsi 

                                                                                                                                                                   M.Y.

  Etibarnamə ¹: ___________________  / tarix:  __________________________ / müddət: ____________________________

             

 B R o K e R   _________________________ / ____________________________________________________________________ 

                                                             İmza                                                         S. A. A.                                                      

                                                                                                                                                       M.Y.

 

1.        Hesab üzrə Sərəncama fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti, hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti əlavə olunmalıdır.

2.        Müştəri brokerə verilmiş hesab üzrə sərəncam xidmətini dayandırmaq üçün depozitara şəxsən müraciət etməlidir.

3.        İmzalanmış yeni “Hesab üzrə sərəncam” əvvəlki sərəncamı qüvvədən salır.

 

Aşağıdakı bəndlər depozitar  tərəfindən doldurulur

QEYDİYYATA ALINIB:

tarix  “_______”   _________________   20 ______   il    ¹ ____________________  

Əməliyyatçı:

______________________________   

____________________________________________________________

                                İmza                                               S. A. A.                                 M.Y.


 

satış

 

alış

emitentin adı

dövlət qeydiyyat nömrəsi

sayı

 

emitentin adı

dövlət qeydiyyat nömrəsi

sayı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“Depozitar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Standartları”na

Forma ¹ D3/QKS

 

Emitent ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hüquqi ünvan_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nizamnamə kapitalının miqdarı___________________________________________________________________________________________________________________________________manat.

Qiymətli kağız buraxılışının qeydiyyatı (kim tərəfindən, qeydiyyat nömrəsi və tarix )____________________________________________________________________________________

Bu qeydiyyat nömrəsi ilə buraxılmış qiymətli kağızların ümumi miqdarı__________________________________________________________________________________________ədəd.

Qiymətli kağızların buraxılış forması və növü___________________________________________________________________________________________________________________________

Bir qiymətli kağızın nominal dəyəri______________________________________________________________________________________________________________________________ manat.

 

Verilmə tarixi______________________                                                                                                                      ¹_______________

 

QİYMƏTLİ KAĞIZ SERTİFİKATI

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(fiziki şəxsin S.A.A., hüquqi şəxsin - tam adı)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

aşağıdakı miqdarda qiymətli kağızların mülkiyyətçisidir:

 

Qiymətli kağızların sayı_______________________________________________________________________________________________________________________________________________  ədəd.

(rəqəmlə və yazı ilə göstərmək)

Reyestrsaxlayıcı:

Ünvan, telefon, faks ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Depozitar

Ünvan, telefon, faks  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Depozitar və reyestrsaxlayıcı öz müştərilərinin öhdəliklərinə görə məsuliyyət daşımırlar.

 

Icraçı    _________________________ (_________________________)

                          (imza)                                                  S.A.A.

Depozitarın

rəhbər şəxsi                                                                                     _________________________ (_________________________)

                                                                                       (imza)                                                    S.A.A.

                                M.Y.                                                


 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

  1. 19 oktyabr 2015-ci il tarixli 19-q nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201510190019, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 30 oktyabr 2015-ci il)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 19 oktyabr 2015-ci il tarixli 19-q nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201510190019, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 30 oktyabr 2015-ci il) ilə “Depozitar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Standartları”nın təsdiq edilməsi barədə” Qərarın 1-ci hissəsi ləğv edilmişdir.