AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

Aktın növü: MİLLİ TELEVİZİYA VƏ RADİO ŞURASININ QƏRARI
Qəbul edildiyi tarix: 27.07.2011
Qeydiyyat nömrəsi: 04/2
Adı: Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurası tərəfindən normativ xarakterli aktların hazırlanması və qəbulu Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə
Rəsmi dərc edildiyi mənbə:
Qüvvəyə minmə tarixi: 08.08.2011
Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu: 180.150.000
Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi: 25201107270042
Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix: 07.08.2011


Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 05 oktyabr tarixli 795 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Milli Televiziya və Radio Şurası haqqında Əsasnamənin 9.3-c bəndini, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 16 fevral tarixli 384 nmrəli Fərmanının 3-c hissəsini rəhbər tutaraq QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurası tərəfindən normativ xarakterli aktların hazırlanması və qəbulu Qaydaları təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Hquq və beynəlxalq əlaqələr şbəsinin mdiri N.Cavadov təsdiq olunmuş Qaydanı 3 gn mddətində Azərbaycan Respublikasının Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edilməsi n Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.

 

 

Sədr Nuşirəvan Məhərrəmov


Azərbaycan Respublikası Milli

Televiziya və Radio Şurasının

27 iyul 2011-ci il tarixli 04/2 nmrəli

qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurası tərəfindən normativ xarakterli aktların hazırlanması və qəbulu Qaydaları

 

1. mumi mddəalar

 

1.1. Bu Qaydalar Normativ hquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 16 fevral tarixli 384 nmrəli Fərmanının 3-c hissəsinin icrası məqsədi ilə hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurasının (bundan sonra Şura) normativ xarakterli aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi məsələlərini tənzimləyir.

1.2. Şuranın normativ xarakterli aktları Şura tərəfindən qəbul edilmiş, məhdud subyektlər dairəsi n məcburi davranış qaydalarını əks etdirən və dəfələrlə tətbiq olunmaq n nəzərdə tutulan rəsmi sənəddir.

1.3. Normativ hquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun (bundan sonra Konstitusiya Qanunu) 4.1.5-ci maddəsinə uyğun olaraq, Şuranın normativ xarakterli aktları kollegial qaydada, qərarlar formasında qəbul edilir.

1.4. Şuranın normativ xarakterli aktları Konstitusiya Qanununun 4.3-c maddəsinə uyğun olaraq, normativ hquqi akt əsasında qəbul edilməlidir və onun mvafiq normasına istinad etməlidir.

1.5. Konstitusiya Qanununun 4.4-c maddəsinə uyğun olaraq, Şuranın normativ xarakterli aktları Azərbaycan Respublikasının normativ hquqi aktları ilə ziddiyyət təşkil edə bilməz.

1.6. Konstitusiya qanununun 4.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, Şuranın normativ xarakterli aktları icra olunmamasına grə məsuliyyət məyyən edə bilməz.

 

2. Şuranın normativ xarakterli aktlarının hazırlanması

 

2.1. Şuranın normativ xarakterli aktları Konstitusiya Qanununun 50-ci maddəsinin tələblərinə uyğun hazırlanır.

2.2. Normativ xarakterli aktın layihəsi hazırlanarkən layihənin işlənib hazırlanması zərurəti əsaslandırılmalı, bu aktların qəbul edilməsinin məqsədi, əsas mddəalarının və qvvədə olan qanunvericilik sistemində onların yerinin xarakteristikasını əks etdirən konsepsiya da hazırlanaraq layihəyə əlavə edilməlidir.

2.3. Şura normativ xarakterli aktın layihəsini aidiyyəti struktur blmələrinin iştirakı ilə hazırlaya, habelə layihələrin hazırlanmasına mvafiq mtəxəssisləri cəlb edə, bunun n xsusi yaradılmış işi qruplarına tapşırıq verə bilər.

2.4. Normativ xarakterli aktın layihəsi mtləq Şura Aparatının hquq xidməti ilə razılaşdırılmalıdır.

2.5. Konstitusiya Qanununun 46.1-ci maddəsinə uyğun olaraq, Şuranın normativ xarakterli aktlarının layihələrinin razılaşdırılması qanunvericiliklə məcburi olduqda, habelə Şuranın aktında digər dvlət orqanları ilə bağlı mddəalar olduqda, layihə həmin dvlət orqanları ilə razılaşdırılmalıdır.

 

 

3. Şuranın normativ xarakterli aktlarının qəbul edilməsi və

onlara dəyişiklik edilməsi

 

3.1. Şuranın normativ xarakterli aktları Şura tərəfindən qəbul edilir və Şuranın sədri tərəfindən imzalanır.

3.2. Şuranın normativ xarakterli aktları Azərbaycan Respublikasının Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə (bundan sonra - Dvlət Reyestri) daxil edilmək məqsədilə həmin aktlar və ya onlarda dəyişikliklər qəbul edildiyi gndən iş gn mddətində qanunverciliklə məyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə gndərilir.

3.3. Normativ xarakterli aktların uyğunlaşdırılması ilə bağlı hquqi aktda verilmiş tapşırıqda məyyən olunmuş mddətdə Milli Televiziya və Radio Şurası mvafiq normativ xarakterli aktlarına dəyişiklikləri qəbul edir, buna zərurət olmadıqda isə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə məlumat verir.

3.4. Şuranın normativ xarakterli aktlarının Dvlət Reyestrinə daxil edilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 1 iyul tarixli 463 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Hquqi aktların Azərbaycan Respublikasının Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edilməsi qaydaları haqqında Əsasnaməyə uyğun olaraq həyata keirilir.

3.5. Milli Televiziya və Radio Şurasının normativ xarakterli aktı həmin aktda qvvəyə minmənin daha gec mddəti nəzərdə tutulmadıqda Dvlət Reyestrinin elektron variantında dərc edildiyi gndən qvvəyə minir.

3.5. Şuranın normativ xarakterli aktlarının rəsmiləşdirilməsi, dərc edilməsi, qvvədə olması, şərh edilməsi və sistemləşdirilməsi ilə bağlı digər məsələlər Konstitusiya Qanununa uyğun olaraq tənzimlənir.

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 

1.      Azərbaycan Respublikasının Milli Televiziya və Radio Şurasının Qərarı 11 iyul 2012-ci il tarixli 06/2 nmrəli Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 25201207110062, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 23 iyul 2012-ci il)