AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın nv

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASININ QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

09.09.2015

Qeydiyyat nmrəsi

Q27-001-15

Adı

Nəqliyyat vasitələrinin zədələnməsinə dair arayışın verilməsi zrə inzibati reqlamentin təsdiq edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qvvəyə minmə tarixi

16.09.2015

Azərbaycan Respublikasının Vahid hquqi təsnifatı zrə indeks kodu

370.050.000

Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi

15201509090027

Hquqi aktın Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

15.09.2015

 

 

Dvlət orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hquqi şəxslərin elektron xidmətlər gstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nmrəli Fərmanının 2-1-ci hissəsinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə, [1]

 

K O L L E G İ Y A Q Ə R A R A A L I R:

 

1. Nəqliyyat vasitələrinin zədələnməsinə dair arayışın verilməsi zrə inzibati reqlament təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Qərar qəbul edildiyi gndən 3 gn mddətində Azərbaycan Respublikasının Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edilməsi n Ədliyyə Nazirliyinə gndərilsin.

3. Qərar respublika daxili işlər orqanlarında elan edilsin.

 

 

Kollegiyanın sədri

 

general-polkovnik

Ramil Usubov

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Kollegiyasının 2015-ci il 09 sentyabr tarixli Q27-001-15 nmrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

Nəqliyyat vasitələrinin zədələnməsinə dair arayışın verilməsi zrə inzibati reqlament

 

1. mumi mddəalar:

1.1. Elektron xidmətin adı: Nəqliyyat vasitələrinin zədələnməsinə dair arayışın verilməsi.

1.2. Elektron xidmətin məzmunu: Bu xidmət nəqliyyat vasitələrinin zədələnməsinə dair arayışın verilməsi n elektron mraciətin qəbul edilməsini, baxılmasını və baxılmanın nəticəsindən asılı olaraq mvafiq arayışın verilməsini nəzərdə tutur.

1.3. Elektron xidmətin gstərilməsinin hquqi əsası:

1.3.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 30 iyun tarixli 518 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamənin 3.1.4-c yarımbəndi;

1.3.2. Dvlət orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hquqi şəxslərin elektron xidmətlər gstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nmrəli Fərmanının 2-1-ci hissəsi; [2]

1.3.3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nmrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Elektron xidmət nvlərinin Siyahısının 2.26-cı bəndi.

1.4. Elektron xidməti gstərən dvlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dvlət Yol Polisi İdarəsi (bundan sonra - DİN BDYPİ).

1.5. Elektron xidmətin digər icraıları: Yoxdur.

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: Qismən.

1.7. Elektron xidmətin icra mddəti: 5 (beş) iş gn.

1.8. Elektron xidmətin gstərilməsinin nəticəsi: Nəqliyyat vasitələrinin zədələnməsinə dair arayışın verilməsi.

2. Elektron xidmətin gstərilməsinin həyata keirilməsi:

2.1. Elektron xidmətin nv: İnteraktiv.

2.2. Elektron xidmət zrə dəniş: dənişsizdir.

2.3. Elektron xidmətin istifadəiləri: hquqi və fiziki şəxslər.

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri:

- http://mia.gov.az/?/az/jontent/29860/

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma:

- http://mia.gov.az/?/az/jontent/29860/

- e-pot: http:// info@mia.gov.az, info@dyp.gov.az

- telefon: +994 12 590-81-25, +994 12 590-81-35

2.6. Elektron xidmətin gstərilməsi n tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması:

Zədələnmiş nəqliyyat vasitəsinin sahibi və ya sərəncam vermək hququ olan digər şəxs elektron xidmətin təqdim edildiyi internet səhifəsindən mvafiq ərizə formasını (əlavə №1) doldurur.

3. Elektron xidmətin gstərilməsi n inzibati prosedurlar:

3.1. Elektron xidmət n sorğu:

3.1.1. sorğunun formalaşdırılması: İstifadəi tərəfindən ərizə forması (əlavə №1) elektron xidmətin təqdim edildiyi internet nvanından yklənərək doldurulur və bu reqlamentin 2.5-ci bəndində gstərilən elektron pot nvanına gndərilir.

3.1.2. sorğunun qəbulu: Sorğu internet səhifəsinə daxil olduğu gn qeydiyyata alınır və bu barədə istifadəinin elektron potuna dərhal bildiriş gndərilir.

3.2. Elektron xidmətin gstərilməsi və ya imtina edilməsi:

3.2.1. sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina halları: İstifadəi tərəfindən ərizə forması natamam və ya yanlış doldurulduqda sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina edilir və imtinanın səbəbləri barədə istifadəinin elektron potuna dərhal bildiriş gndərilir.

Elektron xidmətin gstərilməsindən imtina istifadəinin mvafiq sorğu ilə bağlı elektron xidmətlər blməsinə yenidən mraciət etməsinə mane olmur.

3.2.2. sorğunun qəbulu: İstifadəi tərəfindən ərizə forması dzgn doldurulduqda sorğu qəbul olunur.

Sorğunun qəbul edilməsi ilə bağlı istifadəinin elektron potuna dərhal bildiriş gndərilir.

3.3. Sorğunun icrası:

3.3.1. ardıcıl hər bir inzibati əməliyyat, o cmlədən məsul şəxs haqqında məlumat:

Sorğu qəbul edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-c il 27 sentyabr tarixli 935 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Dvlət orqanlarında, dvlət mlkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dvlətə məxsus olan hquqi şəxslərdə və bdcə təşkilatlarında kargzarlığın aparılmasına dair Təlimata uyğun olaraq dərhal qeydiyyata alınır və baxılması n nəqliyyat vasitəsinin zədələnməsinin baş verdiyi ərazidə xidmət aparan DYP qurumuna elektron formada (internet vasitəsi ilə) nvanlanır. [3]

Sorğunun icrasına grə nəqliyyat vasitəsinin zədələnməsinin qeydiyyata alındığı ərazi DYP qurumunun rəhbəri bilavasitə məsuliyyət daşıyır.

3.3.2. hər bir inzibati əməliyyatın məzmunu, yerinə yetirilmə mddəti və (və ya) maksimal yerinə yetirilmə mddəti: sorğu nəqliyyat vasitəsinin zədələnməsinin qeydiyyata alındığı qurumda baxıldığı zaman istifadəi tərəfindən elektron formada doldurulmuş ərizədə gstərilən məlumatlarda imtina n əsas olmayan atışmazlıqlar aşkar edildikdə, onların aradan qaldırılması barədə istifadəiyə elektron potla dərhal bildiriş gndərilir.

İstifadəi tərəfindən təqdim edilən ərizədə atışmazlıqlar aşkar edilmədikdə və ya aşkar edilmiş atışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra sorğuya baxılması davam edir.

Nəqliyyat vasitəsinin zədələnməsi barədə arayışın verilməsi ilə bağlı mraciət aidiyyəti DYP qurumunda baxılaraq həmin nəqliyyat vasitəsinin iştirakı ilə qeydə alınmış yol-nəqliyyat hadisəsinin sənədləşdirilməsinə dair materiallara əsasən Nəqliyyat vasitəsinin zədələnməsinə dair arayış (əlavə №2) tərtib olunur və aidiyyəti DYP qurumunun rəhbəri tərəfindən imzalanır və mhrlə təsdiq olunur.

Əgər sorğu olunan nəqliyyat vasitəsinin iştirakı ilə baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsi DYP qurumunda qeydiyyata alınmamışdırsa, avtomobilin sahibi qabaqcadan məlumatlandırılmaqla DYP qurumunun əməkdaşı tərəfindən zədələnən nəqliyyat vasitəsinin olduğu yerdə ona və zədələnmənin baş verdiyi əraziyə baxış keirilərək yol-nəqliyyat hadisəsi sənədləşdirilir. Baxışın keiriləcəyi tarix və vaxt barədə zədələnən nəqliyyat vasitəsinin sahibinə elektron pot vasitəsi ilə azı 1 (bir) gn əvvəl məlumat verilir.

3.3.3. inzibati əməliyyatda iştirak edən digər dvlət qurumu haqqında məlumat: [4]

Yoxdur.

3.3.4. inzibati prosedurun nəticəsi və onun verilməsi qaydası:

Sorğunun nəticəsi zrə tərtib olunmuş arayışın skan edilmiş surəti, həminin arayışın əslinin verilməsinin tarixi, vaxtı və yeri barədə istifadəinin elektron pot nvanına bildiriş gndərilir.

3.4. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət: Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarəti DİN BDYPİ həyata keirir.

3.4.1. Nəzarət forması: Kargzarlıq;

Daxil olan mraciətlərin avtomatlaşdırılmış rejimdə mtəmadi monitorinqi.

3.4.2. nəzarət qaydası: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-c il 27 sentyabr tarixli 935 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Dvlət orqanlarında, dvlət mlkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dvlətə məxsus olan hquqi şəxslərdə və bdcə təşkilatlarında kargzarlığın aparılmasına dair Təlimatla məyyən edilmiş qaydada.

3.5. Elektron xidmətin gstərilməsi zrə mbahisələr:

3.5.1. istifadəinin şikayət etmək hququ haqqında məlumat: İstifadəi elektron xidmətlə bağlı razılaşmadığı istənilən məsələ barədə yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə şikayət edə bilər.[5]

3.5.2. şikayətin əsaslandırılması və baxılması n lazım olan informasiya: İnzibati qaydada verilən şikayət ərizəsi İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 74-c maddəsinə uyğun olmalıdır. İnzibati aktlardan məhkəmə qaydasında verilən şikayət Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsinin 45-ci və 46-cı maddələrinə uyğun olmalıdır.

3.5.3. şikayətin baxılma mddəti: Şikayətə İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 78-ci maddəsində məyyən olunmuş mddətdə baxılır. İnzibati aktlardan məhkəmə qaydasında verilən şikayətə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prossesual Məcəlləsi ilə məyyən olunmuş qaydada baxılır.

 


 

Nəqliyyat vasitələrinin zədələnməsinə dair arayışın verilməsi zrə inzibati reqlament 1 nmrəli əlavə

 

Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dvlət Yol Polisi İdarəsinə

 

Fiziki şəxs _________________________ və ya hquqi şəxs __________________________

(soyadı, adı, atasının adı) (adı və hquqi nvanı)

_____________________________________________________________________________

tərəfindən:

Əlaqə vasitələri:

Telefon, faks nmrələri:

Elektron pot nvanı:

_____________________________________________________________________________

 

Ə R İ Z Ə

 

Xahiş edirəm aşağıda gstərilən nəqliyyat vasitəsinin zədələnməsi barədə sorğuya mvafiq arayış verəsiniz:

 

Nəqliyyat vasitəsinin markası ___________________________________________________

 

Dvlət qeydiyyat nişanı _________________qeydiyyat şəhadətnaməsi ________________

 

_________________ mhərrik №-si ___________________ ban №-si __________________

 

şassi №-si _______________ rəngi ________________ buraxılış ili ____________________

 

________ tarixdə saat ________ dəqiqədə ___________________________________________

zədələnmənin baş verdiyi ərazinin nvanı

nəqliyyat vasitəsi zədələnmişdir.

_______________________________________________________________________________

nəqliyyat vasitəsinin saxlanıldığı nvan

 

sorğunun verilmə tarixi________________________________________________________

(gn, ay və il)

İmza _________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

 

 


 

Nəqliyyat vasitələrinin zədələnməsinə dair arayışın verilməsi zrə inzibati reqlamentə 2 nmrəli əlavə

 

Daxili işlər orqanının

knc ştampı

 

 

Nəqliyyat vasitələrinin zədələnməsinə dair

 

A R A Y I Ş №__

 

Verilir________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının, adı)

 

ondan təri ki, _______il tarixdə, saat ____dəqiqədə _____________________________

_____________________________________________________________________________

(yol-nəqliyyat hadisəsi yeri dəqiq gstərilir)

yol-nəqliyyat hadisəsində_______________________________________________________

(nəqliyyat vasitəsinin markası, dvlət qeydiyyat nişanı)

mhərrik № _______, ban №___________________________________________________

qeyd olunan xarici əzintilər almışdır:_____________________________________________

(məyyən olunmuş əzintilər, onların yerləşməsi və sair)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Yol-nəqliyyat hadisəsinin digər iştirakıları barədə məlumat

_____________________________________________________________________________

(srcnn soyadı, adı, atasının adı, nvanı və telefonu, nəq. vas-nin markası, dvlət qeyd. nişanı)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Arayışı verdi: _______________________________________________________________

(əməkdaşın vəzifəsi, rtbəsi, soyadı, adı, atasının adı)

M.Y __________________________

(imza)

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.             07 dekabr 2015-ci il tarixli Q74-001-15 nmrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Kollegiyası Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201512070074, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 dekabr 2015-ci il)

2.             12 sentyabr 2017-ci il tarixli Q37-001-17 nmrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201709120037, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 26 sentyabr 2017-ci il)

3.             10 noyabr 2017-ci il tarixli Q44-001-17 nmrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201711100044, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 16 noyabr 2017-ci il)

4.             21 avqust 2018-ci il tarixli Q50-001-18 nmrəli Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201808210050, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 avqust 2018-ci il)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 12 sentyabr 2017-ci il tarixli Q37-001-17 nmrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201709120037, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 26 sentyabr 2017-ci il) ilə Kollegiya qərarının preambulasına Dvlət orqanlarının szlərindən sonra və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hquqi şəxslərin szləri əlavə edilmişdir.

 

[2] 12 sentyabr 2017-ci il tarixli Q37-001-17 nmrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201709120037, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 26 sentyabr 2017-ci il) ilə Nəqliyyat vasitələrinin zədələnməsinə dair arayışın verilməsi zrə inzibati reqlamentin 1.3.2-ci yarımbəndinə Dvlət orqanlarının szlərindən sonra və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hquqi şəxslərin szləri əlavə edilmişdir.

 

[3] 07 dekabr 2015-ci il tarixli Q74-001-15 nmrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Kollegiyası Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201512070074, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 dekabr 2015-ci il) ilə Nəqliyyat vasitələrinin zədələnməsinə dair arayışın verilməsi zrə inzibati reqlamentin 3.3.1-ci və 3.4.2-ci yarımbəndlərində Dvlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və məssisələrində szləri Dvlət orqanlarında, dvlət mlkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dvlətə məxsus olan hquqi şəxslərdə və bdcə təşkilatlarında szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 10 noyabr 2017-ci il tarixli Q44-001-17 nmrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201711100044, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 16 noyabr 2017-ci il) ilə Nəqliyyat vasitələrinin zədələnməsinə dair arayışın verilməsi zrə inzibati reqlamentin 3.3.3-c yarımbəndində dvlət orqanı szləri dvlət qurumu szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 21 avqust 2018-ci il tarixli Q50-001-18 nmrəli Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201808210050, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 avqust 2018-ci il) ilə Nəqliyyat vasitələrinin zədələnməsinə dair arayışın verilməsi zrə inzibati reqlamentin 3.5.1-ci yarımbəndindən (və ya) szləri ıxarılmışdır.