AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın nv

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MALİYYƏ NAZİRLİYİNİN QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

20.05.2013

Qeydiyyat nmrəsi

Q-13

Adı

Sığorta, təkrarsığorta, sığorta brokeri, sığorta agenti fəaliyyətinə xsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi n mraciətin və sənədlərin qəbulu zrə inzibati reqlamentin təsdiq edilməsi haqqında

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qvvəyə minmə tarixi

25.05.2013

Azərbaycan Respublikasının Vahid hquqi təsnifatı zrə indeks kodu

110.020.040

Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi

15201305200013

Hquqi aktın Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

24.05.2013

 

 

Dvlət orqanlarının elektron xidmətlər gstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nmrəli Fərmanının 2-1-ci hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədilə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nmrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər gstərilməsi Qaydalarının 9.2-ci bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyası

 

QƏRARA ALIR:

 

1. Sığorta, təkrarsığorta, sığorta brokeri, sığorta agenti fəaliyyətinə xsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi n mraciətin və sənədlərin qəbulu zrə inzibati reqlament təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Sığorta, təkrarsığorta, sığorta brokeri, sığorta agenti fəaliyyətinə xsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi n mraciətin və sənədlərin qəbulu zrə inzibati reqlamentin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 2013-c il 09 yanvar tarixli Q-03 nmrəli qərarı ləğv edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dvlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinə tapşırılsın ki, 3 gn mddətində bu qərarın Azərbaycan Respublikasının Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edilməsi n Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə gndərilməsini təmin etsin və bu qərardan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

4. Bu qərarın icrasına nəzarəti z zərimdə saxlayıram.

 

Kollegiyanın sədri,

Azərbaycan Respublikasının

maliyyə naziri

Samir Şərifov

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Q-13 20 may 2013-c il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

 

Sığorta, təkrarsığorta, sığorta brokeri, sığorta agenti fəaliyyətinə

xsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi n mraciətin və sənədlərin

qəbulu zrə inzibati reqlament

 

1. mumi mddəalar

1.1. Elektron xidmətin adı:

Sığorta fəaliyyətinə, təkrarsığorta fəaliyyətinə, sığorta brokeri fəaliyyətinə və sığorta agenti fəaliyyətinə xsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi zrə mraciətin və sənədlərin qəbulu.

1.2. Elektron xidmətin məzmunu:

Bu xidmət Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi (bundan sonra-sığorta nəzarəti orqanı) tərəfindən hquqi şəxslərə sığorta fəaliyyətinə və təkrarsığorta fəaliyyətinə, həminin hquqi və fiziki şəxslərə sığorta brokeri fəaliyyətinə və sığorta agenti fəaliyyətinə xsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi ilə bağlı elektron xidmət qaydalarını məyyən edir.

1.3. Elektron xidmətin gstərilməsinin hquqi əsası:

1.3.1. Sığorta fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 43-61-ci və 82-94-c maddələri;

1.3.2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 02 sentyabr tarixli 782 nmrəli Fərmanının Əlavə № 2-də gstərilən - Xsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət nvlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət nvlərinə xsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə grə dənilən dvlət rsumunun məbləğlərinin 21-ci hissəsi;[1]

1.3.3. Dvlət orqanlarının elektron xidmətlər gstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nmrəli Fərmanının 2-1-ci hissəsi;

1.3.4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nmrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Elektron xidmət nvlərinin Siyahısının 5.1-ci bəndi.

1.4. Elektron xidməti gstərən dvlət qurumunun adı:

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

1.5. Elektron xidmətin digər icraısı:

Yoxdur

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi:

Qismən.

1.7. Elektron xidmətin icra mddəti:

1.7.1. Sığorta fəaliyyəti və təkrarsığorta fəaliyyəti zrə:

1.7.1.1. Yeni təsis edilmiş aıq səhmdar cəmiyyətinin mvafiq olaraq sığorta fəaliyyətinə və ya təkrarsığorta fəaliyyətinə lisenziya 5 il mddətinə, sığorta və ya təkrarsığorta fəaliyyətini davam etdirmək istəyən sığortaıların sığorta və ya təkrarsığorta fəaliyyətinə lisenziya isə mddətsiz verilir.[2]

1.7.1.2. Sığorta fəaliyyətinə və təkrarsığorta fəaliyyətinə 5 il mddətinə lisenziyanın verilməsi n mraciətə sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən iki mərhələdə (ilkin mraciətə və yekun mraciətə baxılması mərhələləri) baxılır:

1.7.1.2.1. Birinci mərhələ təsisilər və ya Azərbaycan Respublikasının Mlki Məcəlləsinə uyğun olaraq digər şəxs (şəxslər) tərəfindən lisenziya verilməsi n edilən ilkin mraciətə baxılmasını əhatə edir. Bu zaman ilkin mraciətə həmin mraciətlə bağlı sənədlər tam həcmdə sığorta nəzarəti orqanına təqdim edildiyi tarixdən etibarən 1 ay ərzində baxılır.[3]

1.7.1.2.2. İkinci mərhələ aıq səhmdar cəmiyyəti kimi dvlət qeydiyyatına alındıqdan sonra həmin cəmiyyətə lisenziya verilməsi n yekun mraciətə baxılmasını əhatə edir. Bu zaman yekun mraciətə həmin mraciətlə bağlı sənədlər tam həcmdə sığorta nəzarəti orqanına təqdim edildiyi tarixdən etibarən 1 ay ərzində baxılır.

1.7.1.3. Sığorta fəaliyyətinə və təkrarsığorta fəaliyyətinə mddətsiz lisenziyanın verilməsi n mraciətə həmin mraciətlə bağlı sənədlər tam həcmdə sığorta nəzarəti orqanına təqdim edildiyi tarixdən etibarən 20 gn mddətində baxılır.

1.7.2. Sığorta brokeri fəaliyyəti və sığorta agenti fəaliyyəti zrə:

1.7.2.1. Sığorta brokeri fəaliyyətinə və ya sığorta agenti fəaliyyətinə lisenziyanın verilməsi n mraciətlə bağlı sənədlər tam həcmdə sığorta nəzarəti orqanına təqdim edildiyi tarixdən etibarən 1 ay ərzində baxılır.[4]

1.8. Elektron xidmətin gstərilməsinin nəticəsi:

Sığorta fəaliyyətinə, təkrarsığorta fəaliyyətinə, sığorta brokeri fəaliyyətinə və sığorta agenti fəaliyyətinə xsusi razılıq (lisenziya) verilir.

2. Elektron xidmətin gstərilməsinin həyata keirilməsi

2.1. Elektron xidmətin nv: İnteraktiv

2.2. Elektron xidmət zrə dəniş: dənişli.

2.2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli 782 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Xsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət nvlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət nvlərinə xsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə grə dənilən dvlət rsumunun məbləğlərinin 21.1-ci, 21.2-ci, 21.3.1-ci, 21.3.2-ci, 21.4.1-ci və 21.4.2-ci bəndlərinə əsasən aşağıdakı kimi məyyən olunmuşdur:

1) Sığorta fəaliyyəti zrə: 22000 (iyirmi iki min) manat

2) Təkrarsığorta fəaliyyəti zrə: 22000 (iyirmi iki min) manat

3) Hquqi şəxs olan sığorta brokeri fəaliyyəti zrə: 22000 (iyirmi iki min) manat

4) Fiziki şəxs olan sığorta brokeri fəaliyyəti zrə: 1000 (min) manat

5) Hquqi şəxs olan sığorta agenti fəaliyyəti zrə: 1000 (min) manat

6) Fiziki şəxs olan sığorta agenti fəaliyyəti zrə: 200 (iki yz) manat

Dvlət rsumunun dənilməsi n bank rekvizitləri:

 

1. Benefisiar (alan) bank

Adı: Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

Kodu:210005

VEN: 1401555071

Mxbir hesab: AZ41NABZ01360100000000003944

 

S.W.I.F.T BİK.CTREAZ22.

2. Vəsaiti alan

Adı: Vergilər Nazirliyi yanında Bakı Vergilər Departamenti

Hesab№ AZ17CTRE00000000000002117131

VEN: 1403006271.[5]

3. dənişin təyinatı və əsas: Dvlət Sığorta Nəzarəti Xidməti (VEN: 1401567151) (Lisenziya alacaq hquqi şəxsin adı; fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı) __________ fəaliyyətinə lisenziya verilməsi n dvlət rsumu.

4. dənişlə əlaqədar əlavə informasiya. Dvlət rsumu Dvlət Sığorta Nəzarəti Xidməti (VEN 1401567151 ) tərəfindən tutulur.

5. Bdcə təsnifatının kodu: 142215

6. Bdcə səviyyəsinin kodu: 1

 

dəmə sulu: dənişlərin aparılması nağd, elektron və ya krmə sulu ilə həyata keirilir.

2.3. Elektron xidmətin istifadəiləri: fiziki və hquqi şəxslər

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri: Elektron xidmətin gstərildiyi internet informasiya ehtiyatının veb nvanı: www.maliyye.gov.az; www.sigorta.maliyye.gov.az

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma:

Elektron xidmət barədə məlumatın, məsləhətlərin əldə edilə biləcək elektron xidmətlər portalının, dvlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatının veb nvanı: www.maliyye.gov.az, www.sigorta.maliyye.gov.az;

Elektron pot nvanı: offise@maliyye.gov.az ; sigorta@maliyye.gov.az

Telefon nmrəsi: 012-404-46-99 (daxili nmrələr 242 və 254).

2.6. Elektron xidmətin gstərilməsi n tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması:

2.6.1. Sığorta fəaliyyəti zrə:

2.6.1.1. Sığorta nəzarəti orqanına ilkin mraciət zamanı ərizəyə (bu inzibati reqlamentin Əlavə №1-də gstərilən yazılı ilkin mraciət formasına) aşağıdakı tələblər zrə təsdiqedici sənədlərin skan edilmiş surəti əlavə edilir:

2.6.1.1.1. Sığortaının təsisisi olmaq istəyən şəxslərlə bağlı aşağıda gstərilən mvafiq məlumatları təsdiq edən sənədlər:

2.6.1.1.1.0. Fiziki şəxs sığortaının təsisisi və ya səhmdarı olmaq n aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:[6]

2.6.1.1.1.0.1. mvafiq səhmləri almaq n kifayət qədər maliyyə vəsaitinin olması;

2.6.1.1.1.0.2. mhm iştirak payını və ya əhəmiyyətli nəzarəti əldə etmək niyyətində olduqda - vətəndaş qsursuzluğu (qəsdən trədilmiş cinayətə grə məhkumluğun olmaması, mlkiyyət əleyhinə və iqtisadi fəaliyyət sahəsində ağır və ya xsusilə ağır cinayətlərin trədilməsinə grə he zaman məhkumluğun olmaması və mvafiq vəzifəni tutması və ya peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmasına məhkəmə qərarı ilə qadağa qoyulmaması).

2.6.1.1.1.1. Hquqi şəxs sığortaının təsisisi və ya səhmdarı olmaq n aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:[7]

2.6.1.1.1.1.1. qanunla tələb olunduğu halda fəaliyyət gstərdiyi sahə zrə maliyyə sabitliyi normativlərinə uyğunluğu;[8]

2.6.1.1.1.1.2. mhm iştirak payını və ya əhəmiyyətli nəzarəti əldə etmək niyyətində olduqda - yerli hquqi şəxslərin icra orqanının rəhbər işilərinin vətəndaş qsursuzluğu, xarici hquqi şəxslərin isə beynəlxalq reytinq təşkilatları tərəfindən verilmiş və Azərbaycan Respublikasının mvafiq kredit reytinqindən aşağı olmayan reytinqə malik olması.[9]

2.6.1.1.1.2. Xarici sığortaı sığortaının təsisisi və ya səhmdarı olmaq n aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: [10]

2.6.1.1.1.2.1. z lkəsinin qanunvericiliyinin tələblərinə mvafiq olaraq maliyyə sabitliyi və dəmə qabiliyyəti normativlərinə uyğunluğu;

2.6.1.1.1.2.2. fəaliyyətində qanun pozuntusuna yol verməməsi faktının z lkəsinin sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən təsdiq edilməsi;

2.6.1.1.1.2.3. son 5 il ərzində z lkəsində fasiləsiz olaraq sığorta və (və ya) təkrarsığorta fəaliyyətini həyata keirməsi;

2.6.1.1.1.2.4. beynəlxalq reytinq təşkilatları tərəfindən verilmiş və sığorta nəzarəti orqanının təsdiq etdiyi qaydalara uyğun olan mvafiq reytinqə malik olması.

2.6.1.1.2. aıq səhmdar cəmiyyətinin nizamnaməsinin surəti, təsisilərin sayı birdən artıq olduqda isə, həminin mvafiq qaydada təsdiq edilmiş təsis mqaviləsinin surəti;

2.6.1.1.3. hquqi şəxs olan təsisilər haqqında məlumatlar, o cmlədən belə təsisilərin:

2.6.1.1.3.1. hquqi şəxs kimi dvlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş surəti;[11]

2.6.1.1.3.2. təsis sənədlərinin notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiqlənmiş surəti;[12]

2.6.1.1.3.3. son maliyyə ili zrə, 3 ildən az mddətdə fəaliyyət gstərdikdə isə, btn fəaliyyət dvr zrə, o cmlədən sənədlərin təqdim edildiyi tarixdən əvvəlki rbn mhasibat balansları, mənfəət və zərərlər haqqında mstəqil auditor tərəfindən mvafiq rəy əlavə olunmaqla təsdiq edilmiş maliyyə hesabatları;

2.6.1.1.3.4. nəzərdə tutulan iştirak payını əldə etməsi barədə onun səlahiyyətli idarəetmə orqanının qərarının mvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;

2.6.1.1.4. fiziki şəxs olan təsisilərin şəxsiyyət vəsiqəsinin məlumatları, daimi yaşayış yerini, iş yerini (məşğuliyyət nvn) gstərən məlumatlar və sənədlər, səhmləri almaq n vəsaitinin kifayət qədər olmasını təsdiq edən sənədlər;

2.6.1.1.5. şəxsin təsisilər adından mraciət etmək səlahiyyətini təsdiqləyən, mvafiq qaydada təsdiq olunmuş sənəd;

2.6.1.1.6. təsisilərin digər hquqi şəxslərdə mhm iştirak payları, habelə hər bir hquqi şəxs olan təsisi n onun nizamnamə kapitalında digər şəxslərin mhm iştirak payları haqqında məlumatlar;

2.6.1.1.7. ən azı nvbəti 3 il n aşağıdakı məlumatları əks etdirən Biznes-Plan:

2.6.1.1.7.1. təşkilati tədbirlər planı və bu məqsədlə ayrılan vəsaitin əsaslandırılmış məbləği;

2.6.1.1.7.2. fəaliyyətin ilkin mərhələsi n nəzərdə tutulmuş maliyyə vəsaitlərinin məbləği;

2.6.1.1.7.3. sığorta risklərinin nvləri və qəbul ediləcək hdəliklər;

2.6.1.1.7.4. marketinq planı, gələcək mştəri bazasının təsviri və ehtimal olunan mştəri qrupları;

2.6.1.1.7.5. təkrarsığorta siyasətinin prinsipləri və təkrarsığorta proqramı;

2.6.1.1.7.6. təsis edilən sığortaının maliyyə nəticələrinə dair proqnoz;

2.6.1.1.7.7. auditi həyata keirəcək mstəqil auditor barədə məlumat;

2.6.1.1.7.8. biznesin inkişaf etdirilməsi və dəmə qabiliyyətinin artırılması planını gəlir və xərclər formasında əks etdirən, əməliyyatların həcminin və strukturunun, sığorta haqlarının, komisyon mkafatların, işlərin aparılması xərclərinin, sığorta dənişlərinin, investisiya gəlirlərinin və vergilərin proqnozlaşdırılmış rəqəmlərdə ifadə olunduğu sadələşdirilmiş balans nmunəsi;

2.6.1.1.7.9. istifadə ediləcək ofis binasının, kompter və telekommunikasiya sistemlərinin, elektron mhasibat və digər kompter proqramlarının təsviri;

2.6.1.1.7.10. daxili nəzarət mexanizmlərinin təsviri;

2.6.1.1.8. rəhbər işi vəzifələrinə təyin olunması nəzərdə tutulan şəxslərin siyahısı və onların vətəndaş qsursuzluğu barədə notariat qaydasında təsdiq edilmiş ərizəsi.

Qeyd: Xarici lkədən təqdim olunan sənədlər qanunvericiliklə tələb olunan hallarda mvafiq qaydada leqallaşdırılmalı və Azərbaycan dilinə tərcmə olunmalıdır (tərcmə notariat qaydasında təsdiq olunmalıdır).

2.6.1.2. Sığorta nəzarəti orqanına yekun mraciət zamanı ərizəyə (bu inzibati reqlamentin Əlavə №2-də gstərilən yazılı yekun mraciət formasına) aşağıdakı təsdiqedici sənədlərin skan edilmiş surəti əlavə edilir:

2.6.1.2.1. dvlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş surəti;[13]

2.6.1.2.2. nizamnaməsinin notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş surəti;[14]

2.6.1.2.3. rəhbər işi vəzifələrinə təyin edilən şəxslər barədə məlumatlar, o cmlədən onların təhsili və iş təcrbəsi barədə mvafiq sənədlərin notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş surətləri;[15]

2.6.1.2.4. sığortaı olmaq n təsis edilmiş aıq səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyət gstərəcəyi ofis binasından istifadə hququnu təsdiq edən sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;[16]

2.6.1.2.5. sığortaı olmaq n təsis edilmiş aıq səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının mvafiq bank hesabına dənilməsini təsdiq edən sənədlərin təsdiq edilmiş surəti;

2.6.1.2.6. fəaliyyət aparılmasına icazə istənilən knll sığorta nv (və ya nvləri) zrə sığorta qaydaları.

Qeyd: Rəhbər vəzifəyə təyinatı verilmiş şəxslər sığorta nəzarəti orqanında mvafiq attestasiyadan keməlidirlər.[17]

2.6.1.2.7. sığortaı olmaq n təsis edilmiş aıq səhmdar cəmiyyətinin mvafiq vergi orqanı tərəfindən uota alınması haqqında sənədin notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş surəti.[18]

2.6.1.3. Sığorta fəaliyyətinə mddətsiz lisenziyanın verilməsi n sığorta nəzarəti orqanına mraciət zamanı ərizəyə (bu inzibati reqlamentin Əlavə №3-də gstərilən yazılı mraciət formasına) aşağıdakı təsdiqedici sənədlərin skan edilmiş surəti əlavə edilir:

2.6.1.3.1. hquqi şəxslərin dvlət reyestrindən ıxarış;

2.6.1.3.2. vaxtı ilə lisenziya verilməsi n yekun mraciət zamanı təqdim olunan sənədlərin məzmunu (2.6.1.2.5-ci və 2.6.1.2.6-cı yarımbəndlərdə nəzərdə tutulan sənədlər istisna olmaqla) zrə hər hansı dəyişiklik baş vermişdirsə, həmin sənədlərin notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada surətləri;[19]

2.6.1.3.3. dvlət rsumunun dənilməsini əks etdirən sənədin təsdiq edilmiş surəti.

Qeyd: 2.6.1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulan bəzi sənədlərin qanunvericiliklə notarial qaydada və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiqlənməsi məyyən edildiyindən, bu halda elektron xidmətin gstərilməsi n həmin sənədlərin elektron formada surətləri, icranın nəticəsinin əldə edilməsi zamanı isə onların əsli bilavasitə təqdim edilməlidir.[20]

2.6.2. Təkrarsığorta fəaliyyəti zrə:

2.6.2.1 Sığorta nəzarəti orqanına ilkin mraciət zamanı ərizəyə (bu Reqlamentin Əlavə №4-də gstərilən yazılı ilkin mraciət formasına) aşağıdakı tələblər zrə təsdiqedici sənədlərin skan edilmiş surəti əlavə edilir:

2.6.2.1.1. Sığortaının təsisisi olmaq istəyən şəxslərlə bağlı aşağıda gstərilən mvafiq məlumatları təsdiq edən sənədlər:

2.6.2.1.1.0. Fiziki şəxs sığortaının təsisisi və ya səhmdarı olmaq n aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:[21]

2.6.2.1.1.0.1. mvafiq səhmləri almaq n kifayət qədər maliyyə vəsaitinin olması;

2.6.2.1.1.0.2. mhm iştirak payını və ya əhəmiyyətli nəzarəti əldə etmək niyyətində olduqda - vətəndaş qsursuzluğu (qəsdən trədilmiş cinayətə grə məhkumluğun olmaması, mlkiyyət əleyhinə və iqtisadi fəaliyyət sahəsində ağır və ya xsusilə ağır cinayətlərin trədilməsinə grə he zaman məhkumluğun olmaması və mvafiq vəzifəni tutması və ya peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmasına məhkəmə qərarı ilə qadağa qoyulmaması).

2.6.2.1.1.1. Hquqi şəxs sığortaının təsisisi və ya səhmdarı olmaq n aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:[22]

2.6.2.1.1.1.1. qanunla tələb olunduğu halda fəaliyyət gstərdiyi sahə zrə maliyyə sabitliyi normativlərinə uyğunluğu;[23]

2.6.2.1.1.1.2. mhm iştirak payını və ya əhəmiyyətli nəzarəti əldə etmək niyyətində olduqda - yerli hquqi şəxslərin icra orqanının rəhbər işilərinin vətəndaş qsursuzluğu, xarici hquqi şəxslərin isə beynəlxalq reytinq təşkilatları tərəfindən verilmiş və Azərbaycan Respublikasının mvafiq kredit reytinqindən aşağı olmayan reytinqə malik olması.[24]

2.6.2.1.1.2. Xarici sığortaı sığortaının təsisisi və ya səhmdarı olmaq n aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: [25]

2.6.2.1.1.2.1. z lkəsinin qanunvericiliyinin tələblərinə mvafiq olaraq maliyyə sabitliyi və dəmə qabiliyyəti normativlərinə uyğunluğu;

2.6.2.1.1.2.2. fəaliyyətində qanun pozuntusuna yol verməməsi faktının z lkəsinin sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən təsdiq edilməsi;

2.6.2.1.1.2.3. son 5 il ərzində z lkəsində fasiləsiz olaraq sığorta və (və ya) təkrarsığorta fəaliyyətini həyata keirməsi;

2.6.2.1.1.2.4. beynəlxalq reytinq təşkilatları tərəfindən verilmiş və sığorta nəzarəti orqanının təsdiq etdiyi qaydalara uyğun olan mvafiq reytinqə malik olması.

2.6.2.1.2. aıq səhmdar cəmiyyətinin nizamnaməsinin surəti, təsisilərin sayı birdən artıq olduqda isə, həminin mvafiq qaydada təsdiq edilmiş təsis mqaviləsinin surəti;

2.6.2.1.3. hquqi şəxs olan təsisilər haqqında məlumatlar, o cmlədən belə təsisilərin:

2.6.2.1.3.1. hquqi şəxs kimi dvlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş surəti;[26]

2.6.2.1.3.2. təsis sənədlərinin notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiqlənmiş surəti;[27]

2.6.2.1.3.3. son maliyyə ili zrə, 3 ildən az mddətdə fəaliyyət gstərdikdə isə, btn fəaliyyət dvr zrə, o cmlədən sənədlərin təqdim edildiyi tarixdən əvvəlki rbn mhasibat balansları, mənfəət və zərərlər haqqında mstəqil auditor tərəfindən mvafiq rəy əlavə olunmaqla təsdiq edilmiş maliyyə hesabatları;

2.6.2.1.3.4. nəzərdə tutulan iştirak payını əldə etməsi barədə onun səlahiyyətli idarəetmə orqanının qərarının mvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;

2.6.2.1.4. fiziki şəxs olan təsisilərin şəxsiyyət vəsiqəsinin məlumatları, daimi yaşayış yerini, iş yerini (məşğuliyyət nvn) gstərən məlumatlar və sənədlər, səhmləri almaq n vəsaitinin kifayət qədər olmasını təsdiq edən sənədlər;

2.6.2.1.5. şəxsin təsisilər adından mraciət etmək səlahiyyətini təsdiqləyən, mvafiq qaydada təsdiq olunmuş sənəd;

2.6.2.1.6. təsisilərin digər hquqi şəxslərdə mhm iştirak payları, habelə hər bir hquqi şəxs olan təsisi n onun nizamnamə kapitalında digər şəxslərin mhm iştirak payları haqqında məlumatlar;

2.6.2.1.7. ən azı nvbəti 3 il n aşağıdakı məlumatları əks etdirən Biznes-Plan:

2.6.2.1.7.1. təşkilati tədbirlər planı və bu məqsədlə ayrılan vəsaitin əsaslandırılmış məbləği;

2.6.2.1.7.2. fəaliyyətin ilkin mərhələsi n nəzərdə tutulmuş maliyyə vəsaitlərinin məbləği;

2.6.2.1.7.3. sığorta risklərinin nvləri və qəbul ediləcək hdəliklər;

2.6.2.1.7.4. marketinq planı, gələcək mştəri bazasının təsviri və ehtimal olunan mştəri qrupları;

2.6.2.1.7.5. təkrarsığorta siyasətinin prinsipləri və təkrarsığorta proqramı;

2.6.2.1.7.6. təsis edilən sığortaının maliyyə nəticələrinə dair proqnoz;

2.6.2.1.7.7. auditi həyata keirəcək mstəqil auditor barədə məlumat;

2.6.2.1.7.8. biznesin inkişaf etdirilməsi və dəmə qabiliyyətinin artırılması planını gəlir və xərclər formasında əks etdirən, əməliyyatların həcminin və strukturunun, sığorta haqlarının, komisyon mkafatların, işlərin aparılması xərclərinin, sığorta dənişlərinin, investisiya gəlirlərinin və vergilərin proqnozlaşdırılmış rəqəmlərdə ifadə olunduğu sadələşdirilmiş balans nmunəsi;

2.6.2.1.7.9. istifadə ediləcək ofis binasının, kompter və telekommunikasiya sistemlərinin, elektron mhasibat və digər kompter proqramlarının təsviri;

2.6.2.1.7.10. daxili nəzarət mexanizmlərinin təsviri;

2.6.2.1.8. rəhbər işi vəzifələrinə təyin olunması nəzərdə tutulan şəxslərin siyahısı və onların vətəndaş qsursuzluğu barədə notariat qaydasında təsdiq edilmiş ərizəsi.

QEYD: Xarici lkədən təqdim olunan sənədlər qanunvericiliklə tələb olunan hallarda mvafiq qaydada leqallaşdırılmalı və Azərbaycan dilinə tərcmə olunmalıdır (tərcmə notariat qaydasında təsdiq olunmalıdır).

2.6.2.2. Sığorta nəzarəti orqanına yekun mraciət zamanı ərizəyə (bu inzibati reqlamentin Əlavə №5-də gstərilən yazılı yekun mraciət formasına) aşağıdakı təsdiqedici sənədlərin skan edilmiş surəti əlavə edilir:

2.6.2.2.1. dvlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş surəti;[28]

2.6.2.2.2. nizamnaməsinin notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş surəti;[29]

2.6.2.2.3. rəhbər işi vəzifələrinə təyin edilən şəxslər barədə məlumatlar, o cmlədən onların təhsili və iş təcrbəsi barədə mvafiq sənədlərin notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş surətləri;[30]

2.6.2.2.4. sığortaı olmaq n təsis edilmiş aıq səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyət gstərəcəyi ofis binasından istifadə hququnu təsdiq edən sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;[31]

2.6.2.2.5. sığortaı olmaq n təsis edilmiş aıq səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının mvafiq bank hesabına dənilməsini təsdiq edən sənədlərin təsdiq edilmiş surəti;

2.6.2.2.6. sığortaı olmaq n təsis edilmiş aıq səhmdar cəmiyyətinin mvafiq vergi orqanı tərəfindən uota alınması haqqında sənədin notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş surəti;

2.6.2.2.7. fəaliyyət aparılmasına icazə istənilən knll sığorta nv (və ya nvləri) zrə sığorta qaydaları.[32]

QEYD: Rəhbər vəzifəyə təyinatı verilmiş şəxslər sığorta nəzarəti orqanında test imtahanından keməlidirlər.

2.6.2.3. Təkrarsığorta fəaliyyətinə mddətsiz lisenziyanın verilməsi n sığorta nəzarəti orqanına mraciət zamanı ərizəyə (bu inzibati reqlamentin Əlavə №6-də gstərilən yazılı mraciət formasına) aşağıdakı təsdiqedici sənədlərin skan edilmiş surəti əlavə edilir:

2.6.2.3.1. hquqi şəxslərin dvlət reyestrindən ıxarış;

2.6.2.3.2. vaxtı ilə lisenziya verilməsi n yekun mraciət zamanı təqdim olunan sənədlərin məzmunu (2.6.2.2.5-ci yarımbənddə nəzərdə tutulan sənəd istisna olmaqla) zrə hər hansı dəyişiklik baş vermişdirsə, həmin sənədlərin notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada surətləri;[33]

2.6.2.3.3. dvlət rsumunun dənilməsini əks etdirən sənədin təsdiq edilmiş surəti.

Qeyd: 2.6.2-ci yarımbəndində nəzərdə tutulan bəzi sənədlərin qanunvericiliklə notarial qaydada və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiqlənməsi məyyən edildiyindən, bu halda elektron xidmətin gstərilməsi n həmin sənədlərin elektron formada surətləri, icranın nəticəsinin əldə edilməsi zamanı isə onların əsli bilavasitə təqdim edilməlidir.[34]

2.6.3. Sığorta brokeri fəaliyyəti zrə:

2.6.3.1. Sığorta nəzarəti orqanına fiziki şəxslərin mraciəti zamanı ərizəyə (bu inzibati reqlamentin Əlavə №7-də gstərilən yazılı mraciət formasına) aşağıdakı tələblər zrə təsdiqedici sənədlərin skan edilmiş surəti əlavə edilir:

2.6.3.1.1. fiziki şəxsin ən azı 19 yaşının olmasını təsdiq edən sənədin (şəxsiyyət vəsiqəsinin) notariat qaydada və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş surəti;[35]

2.6.3.1.2. sığorta vasitəiliyi fəaliyyəti zrə lisenziyasının əvvəllər ləğv edilməməsi, vətəndaş qsursuzluğu;[36]

2.6.3.1.3. fiziki şəxsin daimi yaşayış yeri haqqında arayış;[37]

2.6.3.1.4. fiziki şəxsin mvafiq vergi orqanında qeydiyyata alınması haqqında sənədin notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada surəti;[38]

2.6.3.1.5. Təhsil haqqında sənədin surəti; [39]

2.6.3.1.6. Mvafiq lisenziya almaq istəyən şəxslər n sığorta nəzarəti orqanının məyyən etdiyi qaydalara əsasən həmin orqanda mvafiq attestasiyadan mvəffəqiyyətlə kemə barədə sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən verilən arayış.

2.6.3.2. Sığorta nəzarəti orqanına hquqi şəxslərin mraciəti zamanı ərizəyə (bu inzibati reqlamentin Əlavə №8-də gstərilən yazılı mraciət formasına) aşağıdakı tələblər zrə təsdiqedici sənədlərin skan edilmiş surəti əlavə edilir:

2.6.3.2.1. hquqi şəxsin rəhbər işisinin vətəndaş qsursuzluğu;[40]

2.6.3.2.2. hquqi şəxsin dvlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş surəti;[41]

2.6.3.2.3. hquqi şəxsin nizamnaməsinin notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş surəti;[42]

2.6.3.2.4. Hquqi şəxsin rəhbər işisinin (icra orqanının rəhbərinin, onun mavinlərinin və baş mhasibinin) ali təhsilinin olmasını təsdiq edən sənədin (diplomun) surəti;

2.6.3.2.5. Hquqi şəxsin rəhbər işilərinin mvafiq iş təcrbəsinə (icra orqanın rəhbəri və onun mavinləri-maliyyə sahəsində ştat işisi kimi ən azı 2 il, baş mhasibimhasib kimi ən azı 2 il iş təcrbəsinə) malik olmasını əks etdirən sənədin (sənədlərin) surəti;

2.6.3.2.6. fəaliyyət gstərəcəyi ofis binasından istifadə hququnu təsdiq edən sənədin surət.

Qeydlər:

1) Əvvəllər təqdim edilmiş sənədlərdə hər hansı dəyişiklik baş vermişdirsə (şəxsiyyət vəsiqəsi dəyişdirilmişdirsə, daimi yaşayış yeri dəyişmişsə və s), həmin sənədlərin əvvəlki qaydada yenidən təsdiq edilmiş surəti elektron qaydada, əsli isə bilavasitə təqdim edilməlidir.

2) Tələb olunan bəzi sənədlərin qanunvericiliklə notarial qaydada və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiqlənməsi məyyən edildiyindən, bu halda elektron xidmətin gstərilməsi n həmin sənədlərin elektron formada surətləri, icranın nəticəsinin əldə edilməsi zamanı isə onların əsli bilavasitə təqdim edilir.[43]

3) Hquqi şəxs sığorta brokeri fəaliyyətinə lisenziya almaq n onun icra orqanının rəhbəri sığorta nəzarəti orqanında attestasiyadan keməlidir.[44]

2.6.4. Sığorta agenti fəaliyyəti zrə:

2.6.4.1. Sığorta nəzarəti orqanına fiziki şəxslərin mraciəti zamanı ərizəyə (bu inzibati reqlamentin Əlavə №9-də gstərilən yazılı mraciət formasına) aşağıdakı tələblər zrə təsdiqedici sənədlərin skan edilmiş surəti əlavə edilir:

2.6.4.1.2. fiziki şəxsin ən azı 19 yaşının olmasını təsdiq edən sənədin (şəxsiyyət vəsiqəsinin) notariat qaydada və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş surəti;[45]

2.6.4.1.3. sığorta vasitəiliyi fəaliyyəti zrə lisenziyasının əvvəllər ləğv edilməməsi, vətəndaş qsursuzluğu;[46]

2.6.4.1.4. fiziki şəxsin daimi yaşayış yeri haqqında arayış;[47]

2.6.4.1.5. fiziki şəxsin mvafiq vergi orqanında qeydiyyata alınması haqqında sənədin notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada surəti.[48]

2.6.4.1.6. Təhsil haqqında sənədin surəti. [49]

2.6.4.1.7. Mvafiq lisenziya almaq istəyən şəxslər n sığorta nəzarəti orqanının məyyən etdiyi qaydalara əsasən həmin orqanda mvafiq attestasiyadan mvəffəqiyyətlə kemə barədə sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən verilən arayış.

2.6.4.2. Sığorta nəzarəti orqanına hquqi şəxslərin mraciəti zamanı ərizəyə (bu Reqlamentin Əlavə №10-da gstərilən yazılı mraciət formasına) aşağıdakı tələblər zrə təsdiqedici sənədlərin skan edilmiş surəti əlavə edilir:

2.6.4.2.1. hquqi şəxsin rəhbər işisinin vətəndaş qsursuzluğu;[50]

2.6.4.2.2. hquqi şəxsin dvlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş surəti;[51]

2.6.4.2.3. hquqi şəxsin nizamnaməsinin notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş surəti;[52]

2.6.4.2.4. fəaliyyət gstərəcəyi ofis binasından istifadə hququnu təsdiq edən sənədin surət;

2.6.4.2.5. Hquqi şəxs sığorta agentinin əmək mqaviləsi əsasında işləyən işilərinin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 21 dekabr 2012-ci il tarixli Q-11 nmrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Sığortaıların rəhbər işisi vəzifələrinə namizədlər və mvafiq sığorta vasitəiliyi zrə fəaliyyətə lisenziya, həminin aktuari fəaliyyətinə aktuari şəhadətnaməsi almaq istəyən fiziki şəxslər n attestasiyanın təşkili və keirilməsi Qaydalarına uyğun olaraq mvafiq attestasiyadan mvəffəqiyyətlə keməsi barədə sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən verilən arayışlar.[53]

2.6.4.3. Sığorta nəzarəti orqanına mstəsna olaraq sığorta agenti olmaq n təsis edilmiş hquqi şəxs tərəfindən mraciət zamanı (bu inzibati reqlamentin Əlavə №11-da gstərilən yazılı mraciət formasına uyğun) bu reqlamentin 2.6.4.2-ci bəndində nəzərdə tutulan sənədlərlə yanaşı aşağıdakı tələblər zrə təsdiqedici sənədlərin skan edilmiş surəti də təqdim edilməlidir:

2.6.4.3.1. Hquqi şəxsin rəhbər işisinin (icra orqanının rəhbəri, onun mavinləri və baş mhasibi) ali təhsilinin olmasını təsdiq edən sənədin (diplomun) surəti;

2.6.4.3.2. Hquqi şəxsin rəhbər işilərinin mvafiq iş təcrbəsinə (icra orqanın rəhbəri və onun mavinləri-maliyyə sahəsində ştat işisi kimi ən azı 2 il, baş mhasibimhasib kimi ən azı 2 il iş təcrbəsinə) malik olmasını əks etdirən sənədin (sənədlərin) surəti.

Qeydlər:

1) Əvvəllər təqdim edilmiş sənədlərdə hər hansı dəyişiklik baş vermişdirsə (şəxsiyyət vəsiqəsi dəyişdirilmişdirsə, daimi yaşayış yeri dəyişmişsə və s), həmin sənədlərin əvvəlki qaydada yenidən təsdiq edilmiş surəti elektron qaydada, əsli isə bilavasitə təqdim edilməlidir.

2) Tələb olunan bəzi sənədlərin qanunvericiliklə notarial qaydada və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiqlənməsi məyyən edildiyindən, bu halda elektron xidmətin gstərilməsi n həmin sənədlərin elektron formada surətləri, icranın nəticəsinin əldə edilməsi zamanı isə onların əsli bilavasitə təqdim edilir.[54]

3) Hquqi şəxs sığorta agenti fəaliyyətinə lisenziya almaq n onun əmək mqaviləsi əsasında işisi olan ən azı iki şəxs sığorta nəzarəti orqanında attestasiyadan keməlidir. Mstəsna olaraq sığorta agenti fəaliyyəti ilə məşğul olmaq n təsis edilmiş hquqi şəxs sığorta agenti fəaliyyətinə lisenziya almaq n onun icra orqanının rəhbəri sığorta nəzarəti orqanında attestasiyadan keməlidir.[55]

3. Elektron xidmətin gstərilməsi n inzibati prosedurlar

3.1. Elektron xidmət istifadəilər n daim aıqdır və mraciət edilməsi hər hansı qaydada məhdudlaşdırıla bilməz.

3.2. İnteraktiv elektron xidmətlər n sorğu:

3.2.1. Sorğunun formalaşdırılması: İstifadəi tərəfindən ərizə forması Maliyyə Nazirliyinin və ya Maliyyə Nazirliyinin Dvlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin internet nvanından yklənərək doldurulur və bu inzibati reqlamentin mvafiq olaraq 2.6.1-ci, 2.6.2-ci, 2.6.3-c və 2.6.4-c yarımbəndlərində gstərilən mvafiq sənədlərlə birlikdə (skan edilmiş formada) həmin elektron nvana təqdim edilir.[56]

3.2.2. Sorğunun qəbulu: Sorğu internet səhifəsinə daxil olduğu gn qeydiyyata alınır və sorğunun qəbul edilməsi ilə bağlı istifadəinin elektron potu nvanına dərhal bildiriş gndərilir.

Qeyd: Təqdim edilmiş sənədlərdə atışmazlıqlar aşkar edildikdə bu barədə 10 gndən gec olmayaraq ərizəinin (istifadəinin) elektron potuna əsaslandırılmış yazılı məlumat gndərilir.

3.3. Elektron xidmətin gstərilməsi və ya imtina edilməsi:

3.3.1. Sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina halları:

3.3.1.1. Sığorta fəaliyyəti və təkrarsığorta fəaliyyətləri zrə:

3.3.1.1.1. Sığorta fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 46-cı maddəsində gstərilən hallarda sığorta nəzarəti orqanı lisenziya verilməsi n ilkin mraciəti rədd edir. Lisenziya verilməsi n ilkin mraciət rədd edildikdə sığorta nəzarəti orqanına təkrarən təqdim edilən lisenziya verilməsi n mraciətə yeni ilkin mraciət kimi baxılır.

3.3.1.1.2. Sığorta fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 52-ci maddəsində gstərilən hallarda sığorta nəzarəti orqanı sığorta fəaliyyətinə və təkrarsığorta fəaliyyətinə lisenziya verməkdən imtina edir.

3.3.1.1.3. Bu inzibati reqlamentin 2.6.1-ci və 2.6.2-ci yarımbəndlərində sadalanmış mvafiq sənədlər tam həcmdə təqdim edilmədikdə, habelə lisenziya almaq istəyən şəxslər tərəfindən Sığorta fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə tam riayət edilmədikdə və vətəndaş qsursuzluğu zrə tələblər uyğun gəlmədikdə sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən mvafiq qaydada lisenziya almaq istəyən şəxsin mraciəti rədd edilir və ya lisenziya verilməsindən imtina edilir.[57]

Qeyd: Sığorta fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 48-ci maddəsində gstərilən hallarda sığorta nəzarəti orqanı lisenziya verilməsi n ilkin mraciətlə bağlı msbət cavabını geri gtrmək hququna malikdir.

3.3.1.2. Sığorta brokeri və sığorta agenti fəaliyyətləri zrə:

3.3.1.2.1. bu inzibati reqlamentin 2.6.3-c və 2.6.4-c yarımbəndlərində sadalanmış mvafiq sənədlər tam həcmdə təqdim edilmədikdə, habelə lisenziya almaq istəyən şəxslə bağlı mvafiq məlumatlar Sığorta fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun gəlmədikdə və ya şəxs həmin Qanununun tələblərinə tam riayət etmədikdə sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən mvafiq qaydada lisenziya almaq istəyən şəxsin mraciəti rədd edilir və ya lisenziya verilməsindən imtina edilir.[58]

3.3.2. Sorğunun qəbulu: Sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina halları olmadıqda mvafiq mraciətlər əsasında lisenziya verilməsi haqqında qərar qəbul olunur. Lisenziyanın verilməsi haqqında qərar qəbul edildikdən sonra istifadəi lisenziya verilməsinə grə dvlət rsumunun dənildiyini təsdiq edən sənədi (mvafiq ərizə formasına əlavə edilməklə elektron formada, habelə sənədin əslini bilavasitə) təqdim edir. Bundan sonra xsusi razılıq (lisenziya) blankı rəsmiləşdirilərək bilavasitə istifadəiyə verilir.

3.4. Sorğunun icrası:

3.4.1. Ardıcıl hər bir inzibati əməliyyat, o cmlədən məsul şəxs haqqında məlumat: Sorğu qəbul edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-c il 27 sentyabr tarixli 935 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Dvlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və məssisələrində kargzarlığın aparılmasına dair Təlimata uyğun olaraq qeydiyyata alınır və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dvlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinə icra edilməsi n gndərilir.

Sorğunun icrası zrə Nazirliyin Dvlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin rəhbəri bilavasitə məsuliyyət daşıyır.

3.4.2. Hər bir inzibati əməliyyatın məzmunu, yerinə yetirilmə mddəti və (və ya) maksimal yerinə yetirilmə mddəti:

Sənədlərə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dvlət Sığorta Nəzarəti Xidmətində və Nazirliyin aidiyyəti struktur blməsində baxılır, aradan qaldırılması mmkn olan və imtina n əsas olmayan atışmazlıqlar aşkar edildikdə bu barədə ərizəiyə (istifadəiyə) 5 gndən gec olmayaraq onun elektron potuna yazılı məlumat verilir. atışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan və təkrar sorğu ilə mraciət edildikdən sonra həmin mraciətə 1 ay ərzində baxılır və mvafiq qərar qəbul edilir.

3.4.3. İnzibati əməliyyatda iştirak edən digər dvlət orqanı haqqında məlumat:

Sığorta fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 121-ci maddəsinə əsasən mvafiq fiziki şəxsin vətəndaş qsursuzluğu onun sığorta nəzarəti orqanına bu barədə ərizə təqdim etməsindən sonra həmin orqanın sorğusu ilə səlahiyyətli dvlət orqanının Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi mvafiq arayış əsasında məyyən edilir.

3.4.4. Hər bir inzibati prosedurun nəticəsi və onun verilməsi qaydası.

atışmazlıqlar və ya imtina n əsas olmadıqdan ərizəiyə xsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsindən imtina edilməməsi barədə bildiriş gndərilir. Ərizəi bildirişi aldıqdan sonra lisenziya verilməsinə grə dvlət rsumunun dənildiyini təsdiq edən sənədi təqdim edir. Bundan sonra xsusi razılıq (lisenziya) verilməsi barədə qərar qəbul edilir və xsusi razılıq (lisenziya) blankı rəsmiləşdirilərək birbaşa və ya pot rabitəsi vasitəsilə istifadəiyə təqdim olunur, həminin skan edilməklə elektron formada istifadəiyə gndərilir.

3.5. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:

3.5.1. Nəzarət forması: Kargzarlıq;

Daxil olan mraciətlərin avtomatlaşdırılmış rejimdə mtəmadi monitorinqi.

3.5.2. Nəzarət qaydası: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-c il 27 sentyabr tarixli 935 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Dvlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və məssisələrində kargzarlığın aparılmasına dair Təlimatla məyyən edilmiş qaydada həyata keirilir.

3.6. Elektron xidmətin gstərilməsi zrə mbahisələr:

3.6.1. İstifadəinin şikayət etmək hququ haqqında məlumat: İstifadəilər xsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsinə dair qəbul edilmiş qərarlardan və vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən inzibati qaydada və məhkəməyə şikayət edə bilərlər.

3.6.2. Şikayətin əsaslandırılması və baxılması n lazım olan informasiya: İnzibati şikayətin forması İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 74-c maddəsinə uyğun olmalıdır.

3.6.3. Şikayətə baxılma mddəti: Şikayətə İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 78-ci maddəsində məyyən olunmuş mddətdə baxılır.

 


 

 

[59](Əlavə 1)

 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə

ƏRİZƏ

 

(sığorta fəaliyyətinə lisenziya verilməsi n ilkin mraciət)

 

Hquqi şəxsin adı:

 

 

Təşkilati-hquqi forması:

 

nvan:

 

Faktiki fəaliyyət nvanı:

 

Elektron nvan:

 

Hesablaşma hesabının nmrəsi və VEN-i:

 

Bankın adı:

 

 

Təsis ediləcək aıq səhmdar cəmiyyətinin adı

 

Sığorta fəaliyyətinə

 

xsusi razılıq (lisenziya) verilməsi n ilkin mraciətə baxılması xahiş edilir.

 

Ərizəyə bu inzibati reqlamentin 2.6.1.1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş sənədlər dəsti əlavə olunur: ___ vərəq.

 

 

Mraciət edən şəxs _______________ _____________________________

imza adı, soyadı, atasının adı

 

Mhr yeri

 

Tarix: ________________________

(gn, ay, il)

 

 


 

[60](Əlavə 2)

 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə

ƏRİZƏ

 

(sığorta fəaliyyətinə lisenziya verilməsi n yekun mraciət)

 

Hquqi şəxsin adı:

 

Təşkilati-hquqi forması:

 

 

nvan:

 

 

Faktiki fəaliyyət nvanı:

 

 

Elektron nvan:

 

 

Hesablaşma hesabının nmrəsi və VEN-i:

 

 

Bankın adı:

 

 

 

Təsis edilmiş aıq səhmdar cəmiyyətinin adı

 

 

Sığorta fəaliyyətinə

 

 

xsusi razılıq (lisenziya) verilməsi n yekun mraciətə baxılması xahiş edilir.

 

 

 

Ərizəyə bu inzibati reqlamentin 2.6.1.2-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş sənədlər dəsti əlavə olunur: ___ vərəq.

 

 

 

Mraciət edən şəxs _______________ _____________________________

imza adı, soyadı, atasının adı

 

Mhr yeri

 

Tarix: ________________________

(gn, ay, il)

 

 


 

(Əlavə 3)

 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə

 

ƏRİZƏ

 

(Sığorta fəaliyyətinə mddətsiz lisenziya verilməsi n mraciət)[61]

 

Hquqi şəxsin adı:

 

Təşkilati-hquqi forması:

 

 

nvan:

 

 

Faktiki fəaliyyət nvanı:

 

 

Elektron nvan:

 

 

Hesablaşma hesabının nmrəsi və VEN-i:

 

 

Bankın adı:

 

 

 

Təsis edilmiş aıq səhmdar cəmiyyətinin adı

 

 

Sığorta fəaliyyətinə mddətsiz

 

 

xsusi razılıq (lisenziya) verilməsi n mraciətə baxılması xahiş edilir.

 

 

 

Ərizəyə bu inzibati reqlamentin 2.6.1.3-c yarımbəndində nəzərdə tutulmuş sənədlər dəsti əlavə olunur: ___ vərəq.

 

 

 

Mraciət edən şəxs _______________ _____________________________

imza adı, soyadı, atasının adı

 

Mhr yeri

 

Tarix: ________________________

(gn, ay, il)

 

 


 

(Əlavə 4)

 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə

 

ƏRİZƏ

 

(təkrarsığorta fəaliyyətinə lisenziya verilməsi n ilkin mraciət)

 

Hquqi şəxsin adı:

 

Təşkilati-hquqi forması:

 

 

nvan:

 

 

Faktiki fəaliyyət nvanı:

 

 

Elektron nvan:

 

 

Hesablaşma hesabının nmrəsi və VEN-i:

 

 

Bankın adı:

 

 

 

Təsis ediləcək aıq səhmdar cəmiyyətinin adı

 

 

 

Təkrarsığorta fəaliyyətinə

 

 

xsusi razılıq (lisenziya) verilməsi n ilkin mraciətə baxılması xahiş edilir.

 

 

 

ərizəyə bu inzibati reqlamentin 2.6.2.1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş sənədlər dəsti əlavə olunur: ___ vərəq.

 

 

 

Mraciət edən şəxs _______________ _____________________________

imza adı, soyadı, atasının adı

 

Mhr yeri

 

Tarix: ________________________

(gn, ay, il)

 

 


 

(Əlavə 5)

 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə

 

ƏRİZƏ

 

(təkrarsığorta fəaliyyətinə lisenziya verilməsi n yekun mraciət)

 

Hquqi şəxsin adı:

 

Təşkilati-hquqi forması:

 

 

nvan:

 

 

Faktiki fəaliyyət nvanı:

 

 

Elektron nvan:

 

 

Hesablaşma hesabının nmrəsi və VEN-i:

 

 

Bankın adı:

 

 

 

Təsis edilmiş aıq səhmdar cəmiyyətinin adı

 

 

Təkrarsığorta fəaliyyətinə

 

 

xsusi razılıq (lisenziya) verilməsi n yekun mraciətə baxılması xahiş edilir.

 

 

 

Ərizəyə bu inzibati reqlamentin 2.6.2.2-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş sənədlər dəsti əlavə olunur: ___ vərəq.

 

 

 

Mraciət edən şəxs _______________ _____________________________

imza adı, soyadı, atasının adı

 

Mhr yeri

 

Tarix: ________________________

(gn, ay, il)

 


 

(Əlavə 6)

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə

ƏRİZƏ

 

(təkrarsığorta fəaliyyətinə mddətsiz lisenziya verilməsi n yekun mraciət)

 

Hquqi şəxsin adı:

 

Təşkilati-hquqi forması:

 

 

nvan:

 

 

Faktiki fəaliyyət nvanı:

 

 

Elektron nvan:

 

 

Hesablaşma hesabının nmrəsi və VEN-i:

 

 

Bankın adı:

 

 

 

Təsis edilmiş aıq səhmdar cəmiyyətinin adı

 

 

Təkrarsığorta fəaliyyətinə mddətsiz

 

 

xsusi razılıq (lisenziya) verilməsi n mraciətə baxılması xahiş edilir.

 

 

 

Ərizəyə bu inzibati reqlamentin 2.6.2.3-c yarımbəndində nəzərdə tutulmuş sənədlər dəsti əlavə olunur: ___ vərəq.

 

 

 

Mraciət edən şəxs _______________ _____________________________

imza adı, soyadı, atasının adı

 

Mhr yeri

 

Tarix: ________________________

(gn, ay, il)

 


 

(Əlavə 7)

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə

 

ƏRİZƏ

 

(Sığorta brokeri fəaliyyətinə lisenziya verilməsi n mraciət)

(fiziki şəxslər n)

 

Şəxsin adı, atasının adı, soyadı:

 

Şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası, nmrəsi, verilmə tarixi və verən orqanın adı:

 

 

Qeydiyyat nvanı:

 

 

Faktiki fəaliyyət nvanı:

 

 

Elektron nvan:

 

 

Hesablaşma hesabının nmrəsi və VEN-i:

 

 

Bankın adı:

 

 

Sığorta brokeri fəaliyyətinə

 

 

xsusi razılıq (lisenziya) verilməsi n mraciətə baxılması xahiş edilir.

 

 

 

Ərizəyə bu inzibati reqlamentin 2.6.3.1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş sənədlər dəsti əlavə olunur: ___ vərəq.

 

 

 

Mraciət edən şəxs _______________ _____________________________

imza adı, soyadı, atasının adı

 

Mhr yeri

 

Tarix: ________________________

(gn, ay, il)

 


 

(Əlavə 8)

 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə

 

ƏRİZƏ

 

(Sığorta brokeri fəaliyyətinə lisenziya verilməsi n mraciət)

(hquqi şəxslər n)

 

Hquqi şəxsin adı:

 

Təşkilati-hquqi forması:

 

 

nvan:

 

 

Faktiki fəaliyyət nvanı:

 

 

Elektron nvan:

 

 

Hesablaşma hesabının nmrəsi və VEN-i:

 

 

Bankın adı:

 

 

 

Təsis edilmiş hquqi şəxsin adı:

 

 

Sığorta brokeri fəaliyyətinə

 

 

xsusi razılıq (lisenziya) verilməsi n mraciətə baxılması xahiş edilir.

 

 

 

ərizəyə bu inzibati reqlamentin 2.6.3.2-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş sənədlər dəsti əlavə olunur: ___ vərəq.

 

 

 

Mraciət edən şəxs _______________ _____________________________

imza adı, soyadı, atasının adı

 

Mhr yeri

 

Tarix: ________________________

(gn, ay, il)

 

 


 

(Əlavə 9)

 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə

 

ƏRİZƏ

 

(Sığorta agenti fəaliyyətinə lisenziya verilməsi n mraciət)

(fiziki şəxslər n)

 

 

Şəxsin adı, atasının adı, soyadı:

 

Şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası, nmrəsi, verilmə tarixi və verən orqanın adı:

 

 

Qeydiyyat nvanı:

 

 

Faktiki fəaliyyət nvanı:

 

 

Elektron nvan:

 

 

Hesablaşma hesabının nmrəsi və VEN-i:

 

 

Bankın adı:

 

 

Sığorta agenti fəaliyyətinə

 

 

xsusi razılıq (lisenziya) verilməsi n mraciətə baxılması xahiş edilir.

 

 

 

Ərizəyə bu inzibati reqlamentin 2.6.4.1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş sənədlər dəsti əlavə olunur: ___ vərəq.

 

 

 

Mraciət edən şəxs _______________ _____________________________

imza adı, soyadı, atasının adı

 

Mhr yeri

 

Tarix: ________________________

(gn, ay, il)

 


 

(Əlavə 10)

 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə

 

ƏRİZƏ

 

(Sığorta agenti fəaliyyətinə lisenziya verilməsi n mraciət)

(hquqi şəxslər n)

 

 

Hquqi şəxsin adı:

 

Təşkilati-hquqi forması:

 

 

nvan:

 

 

Faktiki fəaliyyət nvanı:

 

 

Elektron nvan:

 

 

Hesablaşma hesabının nmrəsi və VEN-i:

 

 

Bankın adı:

 

 

 

Təsis edilmiş hquqi şəxsin adı:

 

 

Sığorta agenti fəaliyyətinə

 

 

xsusi razılıq (lisenziya) verilməsi n mraciətə baxılması xahiş edilir.

 

 

 

Ərizəyə bu inzibati reqlamentin 2.6.4.2-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş sənədlər dəsti əlavə olunur: ___ vərəq.

 

 

 

Mraciət edən şəxs _______________ _____________________________

imza adı, soyadı, atasının adı

 

Mhr yeri

 

Tarix: ________________________

(gn, ay, il)

 


 

(Əlavə 11)

 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə

 

ƏRİZƏ

 

(Sığorta agenti fəaliyyətinə lisenziya verilməsi n mraciət)

(Mstəsna olaraq sığorta agenti fəaliyyəti ilə məşğul olmaq

n yaradılan hquqi şəxslər n)

 

Hquqi şəxsin adı:

 

Təşkilati-hquqi forması:

 

 

nvan:

 

 

Faktiki fəaliyyət nvanı:

 

 

Elektron nvan:

 

 

Hesablaşma hesabının nmrəsi və VEN-i:

 

 

Bankın adı:

 

 

 

Təsis edilmiş hquqi şəxsin adı:

 

 

Sığorta agenti fəaliyyətinə

 

 

xsusi razılıq (lisenziya) verilməsi n mraciətə baxılması xahiş edilir.

 

 

 

Ərizəyə bu inzibati reqlamentin 2.6.4.3-c yarımbəndində nəzərdə tutulmuş sənədlər dəsti əlavə olunur: ___ vərəq.

 

 

 

Mraciət edən şəxs _______________ _____________________________

imza adı, soyadı, atasının adı

 

Mhr yeri

 

Tarix: ________________________

(gn, ay, il)

 

 


QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

1.       22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il)

2.       12 oktyabr 2015-ci il tarixli Q-19 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201510120019, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 16 oktyabr 2015-ci il)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 1.3.2-ci yarımbənddə 21.1-ci bəndi szləri 21-ci hissəsi szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 1.7.1.1-ci yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Yeni təsis edilmiş aıq səhmdar cəmiyyətinin sığorta fəaliyyətinə və təkrarsığorta fəaliyyətinə lisenziya 5 il mddətinə, sığorta fəaliyyətini və ya təkrarsığorta fəaliyyətini davam etdirmək istəyən sığortaının (aıq səhmdar cəmiyyətinin) və ya təkrarsığortaının sığorta fəaliyyətinə və təkrarsığorta fəaliyyətinə lisenziya isə mddətsiz verilir.

 

[3] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 1.7.1.2.1-ci yarımbəndinin birinci cmləsində qanunvericiliyə mvafiq qaydada vəkil edilmiş szləri Azərbaycan Respublikasının Mlki Məcəlləsinə uyğun olaraq digər szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 1.7.2.1-ci yarımbənddə sz və ya szləri ilə əvəz edilmişdir və həmin yarımbəndinin mraciətə qanunvericiliklə tələb olunan szləri mraciətlə bağlı szləri ilə əvəz edilmişdir.

[5] 12 oktyabr 2015-ci il tarixli Q-19 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201510120019, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 16 oktyabr 2015-ci il) ilə Sığorta, təkrarsığorta, sığorta brokeri, sığorta agenti fəaliyyətinə xsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi n mraciətin və sənədlərin qəbulu zrə inzibati reqlamentin 2.2-ci bəndində Bakı şəhəri Vergilər Departamenti szləri Vergilər Nazirliyi yanında Bakı Vergilər Departamenti szləri ilə, 1400305751 rəqəmləri 1403006271 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.1.1.1.0-cı yarımbənddə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı szləri Fiziki şəxs szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.1.1.1.1-ci yarımbənddə Yerli hquqi szləri Hquqi sz ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.1.1.1.1.1-ci yarımbənddə qanunvericiliklə sz qanunla sz ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.1.1.1.1.2-ci yarımbənddə z icra orqanının rəhbər işilərinin vətəndaş qsursuzluğu szləri yerli hquqi şəxslərin icra orqanının rəhbər işilərinin vətəndaş qsursuzluğu, xarici hquqi şəxslərin isə beynəlxalq reytinq təşkilatları tərəfindən verilmiş və Azərbaycan Respublikasının mvafiq kredit reytinqindən aşağı olmayan reytinqə malik olması szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.1.1.1.2-ci yarımbənd ıxarılmışdır.

 

[11] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.1.1.3.1-ci yarımbənddə qaydasında szndən sonra və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada szləri əlavə edilmişdir.

 

[12] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.1.1.3.2-ci yarımbənddə qaydasında szndən sonra və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada szləri əlavə edilmişdir.

 

[13] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.1.2.1-ci yarımbənddə qaydasında szndən sonra və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada szləri əlavə edilmişdir.

 

[14] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.1.2.2-ci yarımbənddə qaydasında szndən sonra və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada szləri əlavə edilmişdir.

 

[15] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.1.2.3-c yarımbənddə qaydasında szndən sonra və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada szləri əlavə edilmişdir.

 

[16] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.1.2.4-c yarımbənddə sənədin szndən sonra notariat qaydasında təsdiq edilmiş szləri ıxarılmışdır.

[17] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.1.2-ci yarımbənddə Qeyd hissəsində test imtahanından szləri mvafiq attestasiyadan szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[18] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.1.2.7-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[19] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.1.3.2-ci yarımbənddə sənədlərin məzmunu szlərindən sonra (2.6.1.2.5-ci və 2.6.1.2.6-cı yarımbəndlərdə nəzərdə tutulan sənədlər istisna olmaqla) szləri, habelə həmin sənədlərin szlərindən sonra notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada szləri əlavə edilmişdir.

 

[20] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.1.3-c yarımbənddə Qeyd hissəsinin notarial qaydada szlərindən sonra və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada szləri əlavə edilmişdir.

22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.1.3-c yarımbənddə Qeyd hissəsinin bənd sz yarımbənd sz ilə əvəz edilmişdir.

 

 

[21] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.2.1.1.0-cı yarımbənddə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı szləri Fiziki şəxs szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[22] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.2.1.1.1-ci yarımbənddə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı szləri Fiziki şəxs szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[23] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.1.1.1.1.1-ci yarımbənddə qanunvericiliklə sz qanunla sz ilə əvəz edilmişdir.

 

[24] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.2.1.1.1.2-ci yarımbənddə z icra orqanının rəhbər işilərinin vətəndaş qsursuzluğu szləri yerli hquqi şəxslərin icra orqanının rəhbər işilərinin vətəndaş qsursuzluğu, xarici hquqi şəxslərin isə beynəlxalq reytinq təşkilatları tərəfindən verilmiş və Azərbaycan Respublikasının mvafiq kredit reytinqindən aşağı olmayan reytinqə malik olması szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[25] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.2.1.1.2-ci yarımbənd ıxarılmışdır.

 

[26] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.2.1.3.1-ci yarımbənddə qaydasında szndən sonra və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada szləri əlavə edilmişdir.

 

[27] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.2.1.3.2-ci yarımbənddə qaydasında szndən sonra və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada szləri əlavə edilmişdir.

 

[28] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.2.2.1-ci yarımbənddə qaydasında szndən sonra və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada szləri əlavə edilmişdir.

 

[29] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.2.2.2-ci yarımbənddə qaydasında szndən sonra və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada szləri əlavə edilmişdir.

 

[30] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.2.2.3-c yarımbənddə qaydasında szndən sonra və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada szləri əlavə edilmişdir.

 

[31] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.2.2.4-c yarımbənddə sənədin szndən sonra notariat qaydasında təsdiq edilmiş szləri ıxarılmışdır.

 

[32] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.2.2.6-cı və 2.6.2.2.7-ci yarımbəndlər əlavə edilmişdir.

 

[33] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.2.3.2-ci yarımbənddə sənədlərin məzmunu szlərindən sonra (2.6.2.2.5-ci yarımbənddə nəzərdə tutulan sənəd istisna olmaqla) szləri, habelə həmin sənədlərin szlərindən sonra notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada szləri əlavə edilmişdir.

 

[34] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.2.3-c yarımbənddə Qeyd hissəsinin notarial qaydada szlərindən sonra və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada szləri əlavə edilmişdir.

 

22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.2.3-c yarımbəndinin Qeyd hissəsinin bənd sz yarımbənd sz ilə əvəz edilmişdir.

 

[35] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.3.1.1-ci yarımbənddə 21 rəqəmi 19 rəqəmi ilə əvəz edilsin və qaydada szndən sonra və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada szləri əlavə edilmişdir.

 

[36] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.3.1.2-ci yarımbənddə iqtisadi fəaliyyət və mlkiyyət əleyhinə ağır və ya xsusilə ağır cinayətə grə he zaman məhkum edilməməsi barədə notariat qaydada təsdiq olunmuş məlumat (vətəndaş qsursuzluğu barədə ərizə) szləri vətəndaş qsursuzluğu szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[37] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.3.1.3-c yarımbənd ıxarılmışdır.

 

[38] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.3.1.4-c yarımbənddə sənədin szndən sonra notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada szləri əlavə edilmişdir.

 

[39] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.3.1.5-ci yarımbənd ıxarılmışdır.

 

[40] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.3.2.1-ci yarımbənddə hquqi şəxsin szlərindən sonra icra orqanının rəhbərinin fiziki şəxs kimi sığorta brokeri fəaliyyəti zrə lisenziyaya malik olmasını təsdiq edən sənəd szləri rəhbər işisinin vətəndaş qsursuzluğu szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[41] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.3.2.2-ci yarımbənddə şəhadətnaməsinin szndən sonra notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş szləri əlavə edilmişdir.

 

[42] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.3.2.3-c yarımbənddə nizamnaməsinin szndən sonra notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş szləri əlavə edilmişdir.

 

[43] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.3.2-ci yarımbənddə Qeydin 2-ci hissəsinin notarial qaydada szlərindən sonra və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada szləri əlavə edilmişdir.

 

[44] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.3.2-ci yarımbənddəki Qeydlərin 3-c hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Sığorta brokeri fəaliyyəti ilə məşğul olmaq n təsis edilmiş hquqi şəxsin icra orqanının rəhbəri kimi namizədliyi verilmiş fiziki şəxslərə mvafiq lisenziyanın verilməsi ilə bağlı hquqi şəxsin mraciətinə baxılarkən onun vergi orqanında qeydiyyata alınması haqqında sənədinin təqdim edilməsi tələb olunmur.

 

[45] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.4.1.2-ci yarımbənddə 21 rəqəmi 19 rəqəmi ilə əvəz edilsin və qaydada szndən sonra və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada szləri əlavə edilmişdir.

 

[46] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.4.1.3-c yarımbənddə iqtisadi fəaliyyət və mlkiyyət əleyhinə ağır və ya xsusilə ağır cinayətə grə he zaman məhkum edilməməsi barədə notariat qaydada təsdiq olunmuş məlumat (vətəndaş qsursuzluğu barədə ərizə) szləri vətəndaş qsursuzluğu szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[47] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.4.1.4-c yarımbənd ıxarılmışdır.

 

[48] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.4.1.5-ci yarımbənddə sənədin szndən sonra notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada szləri əlavə edilmişdir.

 

[49] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.4.1.6-cı yarımbənd ıxarılmışdır.

 

[50] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.4.2.1-ci yarımbənddə hquqi şəxsin szlərindən sonra icra orqanının rəhbərinin fiziki şəxs kimi sığorta agenti fəaliyyəti zrə lisenziyaya malik olmasını təsdiq edən sənəd szləri rəhbər işisinin vətəndaş qsursuzluğu szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[51] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.4.2.2-ci yarımbənddə şəhadətnaməsinin szndən sonra notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş szləri əlavə edilmişdir.

 

[52] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.4.2.3-c yarımbənddə nizamnaməsinin szndən sonra notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş szləri əlavə edilmişdir.

 

[53] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.4.2.5-ci yarımbənddə işisinin fiziki şəxs sığorta agenti fəaliyyətinə lisenziyaya malik olmasını təsdiq edən sənəd szləri işilərinin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 21 dekabr 2012-ci il tarixli Q-11 nmrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Sığortaıların rəhbər işisi vəzifələrinə namizədlər və mvafiq sığorta vasitəiliyi zrə fəaliyyətə lisenziya, həminin aktuari fəaliyyətinə aktuari şəhadətnaməsi almaq istəyən fiziki şəxslər n attestasiyanın təşkili və keirilməsi Qaydalarına uyğun olaraq mvafiq attestasiyadan mvəffəqiyyətlə keməsi barədə sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən verilən arayışlar szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[54] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.4.3-c yarımbənddə Qeydin 2-ci hissəsinin notarial qaydada szlərindən sonra və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada szləri əlavə edilmişdir.

 

[55] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.4.3-c yarımbənddə Qeydin 3-c hissəsinin bənd sz yarımbənd sz ilə əvəz edilmişdir.

 

22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 2.6.4.3-c yarımbənddəki Qeydlərin 3-c hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Sığorta agenti fəaliyyəti ilə məşğul olmaq n təsis edilmiş hquqi şəxsin icra orqanının rəhbəri kimi namizədliyi verilmiş fiziki şəxslərə, həminin bu reqlamentin 2.6.4.2.5.-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş işiyə mvafiq lisenziyanın verilməsi ilə bağlı hquqi şəxsin mraciətinə baxılarkən vergi orqanında qeydiyyata alınması haqqında sənədin təqdim edilməsi tələb olunmur.

 

[56] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 3.2.1-ci yarımbənddə bənd sz yarımbənd sz ilə əvəz edilmişdir.

 

[57] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 3.3.1.1.3-c yarımbənddə bənd sz yarımbənd sz ilə əvəz edilmişdir.

 

[58] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 3.3.1.1.3-c yarımbənddə bənd sz yarımbənd sz ilə əvəz edilmişdir.

 

[59] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə 1-11 nmrəli Əlavələrinin mətnində ismin mvafiq hallarında işlənmiş bənd sz ismin mvafiq hallarında yarımbənd sz ilə əvəz edilmişdir.

 

[60] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə İnzibati Reqlamentin 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 nmrəli Əlavələrində Təsis ediləcək szləri Təsis edilmiş szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[61] 22 iyul 2014-c il tarixli Q-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201407220015, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 iyul 2014-c il) ilə İnzibati reqlamentin 3 nmrəli Əlavəsində Ərizə szndən sonra mtərizədə sığorta fəaliyyətinə szləri sığorta fəaliyyətinə mddətsiz szləri ilə əvəz edilmişdir.