AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

Aktın növü: MİLLİ TELEVİZİYA VƏ RADİO ŞURASININ QƏRARI
Qəbul edildiyi tarix: 11.07.2012
Qeydiyyat nömrəsi: 06/2
Adı: Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurası tərəfindən normativ xarakterli aktların hazırlanması və qəbulu Qaydalarına dəyişikliklər edilməsi barədə
Rəsmi dərc edildiyi mənbə:
Qüvvəyə minmə tarixi: 24.07.2012
Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu: 180.150.000
Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi: 25201207110062
Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix: 23.07.2012


Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurası Normativ hquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 16 fevral tarixli 384 nmrəli Fərmanının 3-c hissəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 05 oktyabr tarixli 795 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Milli Televiziya və Radio Şurası haqqında Əsasnamənin 9.3-c bəndini rəhbər tutaraq QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurasının 27.07.2011-ci il tarixli, 04/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurası tərəfindən normativ xarakterli aktların hazırlanması və qəbulu Qaydalarına aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 1.2, 1.3, 1.4 bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

1.2. Şuranın normativ xarakterli aktları Şura tərəfindən qəbul edilmiş, məhdud subyektlər dairəsi n məcburi davranış qaydalarını əks etdirən və dəfələrlə tətbiq olunmaq n nəzərdə tutulan rəsmi sənəddir.

1.3. Normativ hquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun (bundan sonra Konstitusiya Qanunu) 4.1.5-ci maddəsinə uyğun olaraq, Şuranın normativ xarakterli aktları kollegial qaydada, qərarlar formasında qəbul edilir.

1.4. Şuranın normativ xarakterli aktları Konstitusiya Qanununun 4.3-c maddəsinə uyğun olaraq, normativ hquqi akt əsasında qəbul edilməlidir və onun mvafiq normasına istinad etməlidir.

1.2. Aşağıdakı məzmunda 1.5 və 1.6-cı bəndlər əlavə edilsin:

1.5. Konstitusiya Qanununun 4.4-c maddəsinə uyğun olaraq, Şuranın normativ xarakterli aktları Azərbaycan Respublikasının normativ hquqi aktları ilə ziddiyyət təşkil edə bilməz.

1.6. Konstitusiya qanununun 4.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, Şuranın normativ xarakterli aktları icra olunmamasına grə məsuliyyət məyyən edə bilməz.

1.3. 2.1 və 2.5-ci bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

2.1. Şuranın normativ xarakterli aktları Konstitusiya Qanununun 50-ci maddəsinin tələblərinə uyğun hazırlanır.

2.5. Konstitusiya Qanununun 46.1-ci maddəsinə uyğun olaraq, Şuranın normativ xarakterli aktlarının layihələrinin razılaşdırılması qanunvericiliklə məcburi olduqda, habelə Şuranın aktında digər dvlət orqanları ilə bağlı mddəalar olduqda, layihə həmin dvlət orqanları ilə razılaşdırılmalıdır.

2. Hquq və beynəlxalq əlaqələr şbəsinin mdiri N.Cavadov təsdiq olunmuş qaydaya dəyişikliklərin 3 () gn mddətində Azərbaycan Respublikasının Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edilməsi n Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.

 

Sədr Nuşirəvan Məhərrəmov